مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

326

دانلود:

228

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیلی بر کارکرد بازارهای هفتگی در کیفیت زندگی نواحی روستایی شهرستان گنبدکاووس

صفحات

 صفحه شروع 105 | صفحه پایان 123

کلیدواژه

گنبد کاووس (شهرستان)Q2

چکیده

 هدف پژوهش حاضر بررسی و تبیین کارکرد بازارهای هفتگی در بهبود شاخص های کیفی زیستی و معیشتی خانوارهای روستایی است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی و پیمایشی بود. بر این اساس, سؤالات متعددی در مقیاس های مختلف اندازه گیری (اسمی, ترتیبی و نسبتی) در قالب پرسشنامه تهیه و تنظیم شد. جامعه آماری تحقیق سرپرستان خانوارهای ساکن در روستاهای دارای بازار هفتگی در سه دهستان شهرستان گنبد کاووس بودند. برای تحلیل و سنجش داده ها, از آزمون های تحلیل همبستگی مثل کای اسکوئر و فای/ کرامر و همچنین, از آزمون های مقایسه میانگین فریدمن و کروسکال والیس استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که ایجاد و استقرار بازارهای هفتگی در برخی از روستاها با بهبود شاخص های اقتصادی و اجتماعی از قبیل ایجاد فرصت های شغلی جدید, افزایش درآمد, تنوع شغلی, کاهش هزینه ها و افزایش انگیزه ماندگاری روستاییان و. . . رابطه معنی دار دارد. همچنین, نتایج آزمون های فریدمن و کروسکال والیس برای مقایسه شاخص های توسعه کالبدی در روستاهای مختلف نشان داد که استقرار بازار هفتگی با بهبود و ارتقای برخی از مؤلفه های کالبدی رابطة معنی دار دارد. بر این اساس, بهبود اوضاع کالبدی روستا تا حد قابل قبول متأثر از ایجاد بازار در نواحی روستایی مورد مطالعه است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ناصری، زهرا، صحنه، بهمن، و نجفی کانی، علی اکبر. (1398). تحلیلی بر کارکرد بازارهای هفتگی در کیفیت زندگی نواحی روستایی شهرستان گنبدکاووس. روستا و توسعه، 22(2 (پیاپی 86))، 105-123. SID. https://sid.ir/paper/94836/fa

  Vancouver: کپی

  ناصری زهرا، صحنه بهمن، نجفی کانی علی اکبر. تحلیلی بر کارکرد بازارهای هفتگی در کیفیت زندگی نواحی روستایی شهرستان گنبدکاووس. روستا و توسعه[Internet]. 1398؛22(2 (پیاپی 86)):105-123. Available from: https://sid.ir/paper/94836/fa

  IEEE: کپی

  زهرا ناصری، بهمن صحنه، و علی اکبر نجفی کانی، “تحلیلی بر کارکرد بازارهای هفتگی در کیفیت زندگی نواحی روستایی شهرستان گنبدکاووس،” روستا و توسعه، vol. 22، no. 2 (پیاپی 86)، pp. 105–123، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/94836/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی