مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

919

دانلود:

284

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عوامل موثر بر عملکرد شوراهای اسلامی روستایی در شهرستان کرمانشاه

صفحات

 صفحه شروع 165 | صفحه پایان 183

کلیدواژه

کرمانشاه (شهرستان)Q3

چکیده

 عوامل متعددی بر موفقیت یا ناکامی شوراهای اسلامی روستایی تاثیرگذارند. در این مقاله تاثیر چهار عامل میزان شناخت مردم از وظایف و اختیارات شوراها؛ میزان آگاهی اعضای شوراها از وظایف و اختیارات خود؛ میزان مقبولیت اجتماعی؛ و میزان حقوق و مزایا, بر عملکرد شوراهای اسلامی روستایی شهرستان کرمانشاه در قالب چهار فرضیه مورد مطالعه قرار گرفته است. برای انجام این کار, سه جامعه نمونه از الف - افراد واجد شرایط رأی دهی در روستاهای منتخب شهرستان؛ ب - اعضای شورای اسلامی روستاهای منتخب؛ و ج - مسوولان دولتی مرتبط با شوراهای اسلامی, انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند. برای انتخاب نمونه ها از روش های کوکران و تصادفی ساده استفاده شد. سپس با استفاده از روش اسپیرمن, میزان همبستگی بین متغیرهای تحقیق سنجیده شد. نتایج این تحقیق حاکی از تایید فرضیه های 1 و 3 و مردود شدن فرضیه های 2 و 4 است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  شاه بخت رستمی، -، و داوری، مهرداد. (1390). عوامل موثر بر عملکرد شوراهای اسلامی روستایی در شهرستان کرمانشاه. روستا و توسعه، 14(2)، 165-183. SID. https://sid.ir/paper/94618/fa

  Vancouver: کپی

  شاه بخت رستمی -، داوری مهرداد. عوامل موثر بر عملکرد شوراهای اسلامی روستایی در شهرستان کرمانشاه. روستا و توسعه[Internet]. 1390؛14(2):165-183. Available from: https://sid.ir/paper/94618/fa

  IEEE: کپی

  - شاه بخت رستمی، و مهرداد داوری، “عوامل موثر بر عملکرد شوراهای اسلامی روستایی در شهرستان کرمانشاه،” روستا و توسعه، vol. 14، no. 2، pp. 165–183، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/94618/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی