مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

534

دانلود:

241

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیلی بر رابطه بین سبک زندگی ارتقادهنده سلامت و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان روستایی شهرستان اسلام­ آباد غرب

صفحات

 صفحه شروع 25 | صفحه پایان 49

کلیدواژه

اسلام آباد غرب (شهرستان)Q2

چکیده

 هدف تحقیق حاضر بررسی اثر تعدیل­ گری وضعیت تأهل در رابطه بین سبک زندگی ارتقادهنده سلامت و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان روستایی بود. جامعه آماری پژوهش را 13835 نفر از زنان روستایی پانزده تا 64 سال شهرستان اسلام­ آباد غرب تشکیل می دادند که با توجه به جدول بارتلت, 250 نفر از آنها با روش نمونه­ گیری چندمرحله­ ای در سال 1394 انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها, از پرسشنامه­ های استاندارد استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه با نظرسنجی از متخصصان تأیید شد و روایی سازه و پایایی ترکیبی آن نیز با برآورد مدل اندازه­ گیری به دست آمد. نتایج نشان داد که سبک زندگی ارتقادهنده سلامت اثر مثبت و معنی­ دار بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دارد؛ همچنین, وضعیت تأهل دارای اثر تعدیل­ گری در رابطه بین دو متغیر بوده, به گونه ای که این رابطه برای پاسخ گویان مجرد غیرمعنی­ دار, ولی برای پاسخ گویان متأهل مثبت و معنی­ دار است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رضایی، روح اله، نوروزی، سپیده، و صفا، لیلا. (1396). تحلیلی بر رابطه بین سبک زندگی ارتقادهنده سلامت و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان روستایی شهرستان اسلام­ آباد غرب. روستا و توسعه، 20(1 )، 25-49. SID. https://sid.ir/paper/94604/fa

  Vancouver: کپی

  رضایی روح اله، نوروزی سپیده، صفا لیلا. تحلیلی بر رابطه بین سبک زندگی ارتقادهنده سلامت و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان روستایی شهرستان اسلام­ آباد غرب. روستا و توسعه[Internet]. 1396؛20(1 ):25-49. Available from: https://sid.ir/paper/94604/fa

  IEEE: کپی

  روح اله رضایی، سپیده نوروزی، و لیلا صفا، “تحلیلی بر رابطه بین سبک زندگی ارتقادهنده سلامت و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان روستایی شهرستان اسلام­ آباد غرب،” روستا و توسعه، vol. 20، no. 1 ، pp. 25–49، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/94604/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی