مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,288

دانلود:

1,202

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش قنات در توسعه پایدار روستایی

صفحات

 صفحه شروع 169 | صفحه پایان 191

کلیدواژه

داوران (روستا)Q3
فردوسیه (روستا)Q3
رفسنجان (شهرستان)Q3

چکیده

 مقاله حاضر از زاویه ای متفاوت به قنات می نگرد. فرض اصلی مقاله این است که تامین نیاز آب از سوی خود روستاییان با استفاده از قنات و شبکه اجتماعی مورد نیاز برای نگهداری, عضویت و استفاده از آب قنات را می توان منشا افزایش میل به پیشرفت, ایجاد فضای مشارکتی و تقویت روحیه توانمندسازی در راستای تحقق شرایط توسعه پایدارروستایی برشمرد. مطالعه میدانی این تحقیق در دو روستای داوران (دارای قنات) و فردوسیه (فاقد قنات) در شهرستان رفسنجان به انجام رسید. نتایج نشان می دهد که به لحاظ میزان توسعه اجتماعی, تفاوت معنی دار میان دو روستای مورد مطالعه وجود ندارد, اما از این نظر, تفاوت میان مالکان و غیرمالکان معنی دار و نشان دهنده اهمیت قنات در تقویت شاخص های توسعه پایدار روستایی در این مناطق است. میزان توانمندی در روستای دارای قنات به طور معنی دار بیشتر است. معنی داری تفاوت در میزان مشارکت اجتماعی در دو روستای مورد مطالعه تایید نشد, اما از نظر متغیر میزان میل به پیشرفت, تفاوت میان دو روستای مورد مطالعه معنی دار است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  فداکارداورانی، محمدمهدی، و سام آرام، عزت اله. (1389). نقش قنات در توسعه پایدار روستایی. روستا و توسعه، 13(2)، 169-191. SID. https://sid.ir/paper/94595/fa

  Vancouver: کپی

  فداکارداورانی محمدمهدی، سام آرام عزت اله. نقش قنات در توسعه پایدار روستایی. روستا و توسعه[Internet]. 1389؛13(2):169-191. Available from: https://sid.ir/paper/94595/fa

  IEEE: کپی

  محمدمهدی فداکارداورانی، و عزت اله سام آرام، “نقش قنات در توسعه پایدار روستایی،” روستا و توسعه، vol. 13، no. 2، pp. 169–191، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/94595/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی