مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,346

دانلود:

369

استناد:

5

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

واکاوی موانع مشارکت زنان روستایی در برنامه های آموزشی و ترویجی

صفحات

 صفحه شروع 147 | صفحه پایان 165

چکیده

 مطالعه حاضر در روستای حسین آباد شهرستان کنگاور با رویکرد کمی و به روش توصیفی- پیمایشی شد. جامعه آماری تحقیق را 2000 نفر زنان روستا تشکیل می دادند که 131 نفر از آنها به صورت تصادفی و بر اساس فرمول کرجسی و کوکران انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد که مهم ترین موانع مشارکت زنان روستایی بعد فرهنگی دارند. آداب و رسوم و اعتقادات سنتی حاکم بر منطقه روستایی, اشتغال زنان به فعالیت های سخت, تربیت فرزندان, بی سوادی یا کم سوادی زنان, عدم رضایت همسر جهت حضور در برنامه های آموزشی, ترویجی, و تمسخر و ایراد اهالی از مهم ترین عوامل مورد شناسایی در این مطالعه بود. همچنین نتایج نشان داد که بین دیدگاه زنان روستایی برحسب سواد و سن نسبت به سازه های موثر, در بعضی موارد اختلاف معنی داری به چشم می خورد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

میرک زاده، علی اصغر، علی آبادی، وحید، و شمس، علی. (1389). واکاوی موانع مشارکت زنان روستایی در برنامه های آموزشی و ترویجی. روستا و توسعه، 13(2)، 147-165. SID. https://sid.ir/paper/94593/fa

Vancouver: کپی

میرک زاده علی اصغر، علی آبادی وحید، شمس علی. واکاوی موانع مشارکت زنان روستایی در برنامه های آموزشی و ترویجی. روستا و توسعه[Internet]. 1389؛13(2):147-165. Available from: https://sid.ir/paper/94593/fa

IEEE: کپی

علی اصغر میرک زاده، وحید علی آبادی، و علی شمس، “واکاوی موانع مشارکت زنان روستایی در برنامه های آموزشی و ترویجی،” روستا و توسعه، vol. 13، no. 2، pp. 147–165، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/94593/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی