مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: صفه
سال:1396 | دوره:27 | شماره:78
صفحه شروع:61 | صفحه پایان:74

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

310

دانلود:

138

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی محلات شهری از منظر تطابق با اصول توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی نمونه مورد مطالعه: کوی نصر تهران

صفحات

 صفحه شروع 61 | صفحه پایان 74

چکیده

 در سال های اخیر رویکرد توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی در توسعه شهری و منطقه ای در جهان مورد توجه بوده است. هرچند در عنوان این رویکرد به واژه حمل و نقل همگانی تاکید شده, تنها وجود سیستم های سریع حمل ونقل همگانی و مجاورت توسعه با آن ها کافی نیست. در این مطالعه, اصول و سنجه های مکمل حمل ونقل همگانی در رویکرد توسعه مبتنی بر این نوع حمل ونقل شامل: تغییر نگرش در طراحی, فشردگی, تراکم جمعیتی, اختلاط کاربری, شبکه خیابان های متصل به یکدیگر, شبکه دوچرخه سواری, و شبکه پیاده روی بررسی و روش ارزیابی توسعه ها از منظر این رویکرد, که از سوی موسسه بین المللی سیاست گذاری حمل ونقل و توسعه انتشار یافته, شرح داده شده است. با توجه به تفاوت ساختار کالبدی, اقتصادی, و اجتماعی موجود در خاستگاه رویکرد مورد استفاده در این مطالعه و شرایط شهرهای ایران, سنجه های این روش ارزیابی بررسی شده اند. همچنین, برای روشن شدن نحوه کاربرد روش پیشنهادی در محله کوی نصر, اطلاعات مرتبط با هریک از سنجه های یادشده به صورت میدانی و اسنادی جمع آوری و نتایج تحلیل شده است. بر اساس نتایج به دست آمده, از منظر رویکرد توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی, محله کوی نصر کمتر از نصف امتیاز کامل را کسب کرده است و شرایط قابل قبولی ندارد. این محله هرچند از نظر تراکم جمعیتی و فشردگی مناسب است, کیفیت شبکه پیاده روی و دوچرخه سواری آن با شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد. روش مورد استفاده در این مطالعه پس از بومی سازی جزئیات سنجه های ارزیابی, برای سایر محلات شهری در ایران نیز می تواند استفاده شود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.