مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: صفه | سال:1397 | دوره:28 | شماره:83 | صفحه شروع:41 | صفحه پایان:58

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,489

دانلود:

211

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

واکاوی اندیشه های سقراط در مورد شهر و شهریت

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 58

چکیده

سقراط در قرن پنجم پیش از میلاد به دنیا آمد (469-399ق. م). در جوانی به دنبال روی آوردن به فلسفه, با فلسفة طبیعت گرایی آشنا شد و چندی نیز مجذوب سوفسطاییان گشت. ولی هیچ کدام از این دو او را اقناع نکردند. سقراطِ متفکر دیدگاه های خود را در زندگی, سیاست, و روابطِ اجتماعی در چارچوب شهریّت و حقوق شهروندی بیان و اصولی را عرضه کرد, اندیشه هایی که بعد از او شاگردانش و بخصوص افلاطون و از طریق او ارسطو با عنوان «مبانی اندیشة مدینة فاضله» مطرح کردند. او همه چیز را بر مبنای معقولیت و خردگرایی مبتنی بر «اخلاقِ انسانی» قرار می دهد و با مطرح کردن «جایگاه انسان و اخلاق انسانی در جامعه», نقطة عطفی را در سیرِ اندیشة فلسفیِ شهر پدید آورد. او آغازگرِ سنجشِ منطقیِ مفهوم و اندیشه ها به گونه ای روِشمند است. از این ره, در تاریخِ اندیشة غربْ سقراط یک مرجع است؛ چون می توان از اندیشه ورزی «قبل از سقراط» و «بعد از سقراط» سخن راند. هدف در این مقاله واکاوی دیدگاه های تأثیرگذار این اندیشمند بزرگ بر اصولی است که بعد ها تحت عنوان «آرمان شهر» در نزد دیگر فیلسوفان مصداق می یابد. شناخت شخصیت سقراط, عوامل تأثیرگذاری شهر و شارمندان آتنی در دیدگاه های منتقدانة او, تعلیمِ فلسفیِ سقراط, و همچنین سیرِ دگرگونیِ اندیشه های او بخشی عمده از این واکاوی است. این مقاله کاوشی توصیفی تحلیلی است که برگرفته از اسناد و شواهدِ مرتبط با سقراط و منابع کتابخانه ای است. این کاوش نشان می دهد که اصول شهر و شهریّت مورد نظر سقراط متأثر از شرایط زمانة شهر آتن را می توان در این مواردی این چنینی خلاصه کرد: 1. حکمت, شجاعت, عفت, عدالت, و خداپرستی؛ 2. فضیلت و عدالت, اخلاق و سیاست؛ 3. خوبی و زیبایی و سودمندی حکمت و دانش, خودشناسی, و آگاه سازی و بیدارسازی؛ 4. تعقل و تدبر, کاوش و اکتشاف؛ 5. تربیت, شایستگی, قناعت, و سعادت, 6. شایسته سالاری و قانون مداری, 7. حاکمیت خردمندی و حقانیت و عدالت. اصولی که پس از او تقریباٌ همة تفکرات آرمان شهری را تحت تأثیر قرار می دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID