مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,163

دانلود:

708

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کندوکاو در نسبت نورگیرها و روشنایی روز در معماری گنبدخانههای مساجد تاریخی و معاصر

صفحات

 صفحه شروع 69 | صفحه پایان 90

چکیده

 با توجه به اهمیت نور روز در ایجاد حالت معنوی در فضاهای عبادی, کنکاش در معماری غنی مساجد تاریخی ایران, از نظر چگونگی بهره گیری مناسب از نور روز, می تواند به شناخت و معرفی راه حل های کالبدی معمارانه برای به ظهور رساندن ایده های نو در برنامه ریزی و طراحی روشنایی مساجد معاصر منجر شود. در تحقیق حاضر برای بررسی رابطة بین نورگیرها و شرایط نورپردازی در فضای عبادی مسجد, کیفیت نور (چگونگی توزیع, جهت و زاویه, خیرگی و درخشندگی نور), و کمیت نور (پراکندگی و میزان روشنایی) روز در گنبدخانه های پنج مسجد از معماری عصر صفویه و قاجاریه در اصفهان شامل مساجد امام, شیخ لطف الله, حکیم, سید, رحیم خان با دو مسجد معاصر از شهر تهران شامل قبا و جامع شهرک غرب مقایسه شده است. از منظر کمیت میزان روشنایی و الگوی توزیع نور روز در طول یک سال الگو و از منظر کیفیت نورپردازی ارتباط الگوی توزیع نور با فضای زیرین آن (فضای گنبدخانه مسجد و جهت قبله) بررسی و تحلیل شده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و بر اساس اطلاعات میدانی و کتابخانه ای انجام شده است. با کمک ابزارهای نورسنجی, داده های میدانی در سه هنگام از طول روز تهیه و سپس با نرم افزار ریدینس به یک سال تعمیم داده شده است. سپس با استفاده از معیارهای موجود در کتب استاندارد نورپردازی, میزان روشنایی, چگونگی توزیع نور, جهت نور, زاویة نور, و کیفیت بصری حاصل از آن در سطح پلان و دید ناظر تحلیل گردیده است. نتایج نشان می دهد که مراتب استفاده از نور روز در مساجد مورد مطالعه را می توان به دو مرتبه تقسیم کرد: ابتدا جنبة کمّی نور روز که استفادة فضا از حداقل روشنایی برای انجام مراسم عبادی یا مطالعة کتب دعا را شامل می شود. سپس جنبه های کیفی نور روز که حالت معنوی فضا را ایجاد می کند و شامل ایجاد سایه روشن های داخلی با تأکید لکه های نوری بر نقاطی خاص از فضا چون محراب یا خطوط قرآنی ترسیم شده بر حاشیة سقف و امثال آن می شود. رابطة موقعیت قرارگیری نورگیرها, ابعاد و تناسبات آن ها, ملحقاتی همچون سایه بان و امثال آن با میزان نور از داده های کمی به دست می آید و رابطة فعالیت های عبادی با شیوة نورپردازی با نور روز, ایجاد تمرکز, و تأکید بر نقاط خاصی از فضا برای ایجاد حالت معنوی دستاورد تحلیل داده های کیفی تحقیق حاضر است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  هومانی راد، مرضیه، طاهباز، منصوره، و پورمند، حسنعلی. (1397). کندوکاو در نسبت نورگیرها و روشنایی روز در معماری گنبدخانههای مساجد تاریخی و معاصر. صفه، 28(82 )، 69-90. SID. https://sid.ir/paper/94231/fa

  Vancouver: کپی

  هومانی راد مرضیه، طاهباز منصوره، پورمند حسنعلی. کندوکاو در نسبت نورگیرها و روشنایی روز در معماری گنبدخانههای مساجد تاریخی و معاصر. صفه[Internet]. 1397؛28(82 ):69-90. Available from: https://sid.ir/paper/94231/fa

  IEEE: کپی

  مرضیه هومانی راد، منصوره طاهباز، و حسنعلی پورمند، “کندوکاو در نسبت نورگیرها و روشنایی روز در معماری گنبدخانههای مساجد تاریخی و معاصر،” صفه، vol. 28، no. 82 ، pp. 69–90، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/94231/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.