مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

398

دانلود:

159

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عنوان فارسی: تبیین جامعه شناختی تاثیر فرایند نوسازی در ساختار خانواده (مقایسه نقاط شهری و روستایی در استان مازندران) (عنوان عربی: شرح تأثیر عملیة التجدید علی البناء الاسری فی المجتمع (مقارنة بین مدن وقری فی محافظة مازندران))

صفحات

 صفحه شروع 97 | صفحه پایان 148

کلیدواژه

نگرش به ازدواج (کلیدواژه عربی: عملیة التجدیدQ2
النظرة الی الزواج)Q2

چکیده

 چکیده فارسی:در ایران, نهاد خانواده در چند دهه اخیر عمدتا به دلیل مولفه های نوسازی, سبب تغییرات ساختاری شده است. در این پژوهش تغییرات ساختاری خانواده در بستر فرایند نوسازی در استان مازندران بررسی خواهد شد. روش تحقیق, کمی و پیمایشی است. جامعه آماری, را تمامی سرپرستان خانوار در مناطق شهری و روستایی ساکن در استان مازندران تشکیل می دهند که تعداد آنها 931002 خانوار می باشد. حجم نمونه 400 نفر و روش نمونه گیری, خوشه ای چند مرحله ای است. یافته ها نشان داد که تفاوت معنی داری بین میانگین متغیرهای نوع خانواده, ساختار قدرت و نگرش به فرزندآوری نقاط شهری و روستایی با سطح معنی داری 0.000 وجود دارد. بر این اساس, روستاییان نسبت به شهری ها میزان بیشتری از ویژگی های فوق را در زندگی خود تجربه کرده اند. همچنین, میانگین استقلال خواهی زنان و نگرش و رفتار باروری در بین شهری ها از روستاییان بیشتر بوده است و این تفاوت به لحاظ آماری در سطح خطای کوچکتر از 0.01 و اطمینان 0.99 نیز معنی دار می باشد و نیز بین میانگین متغیرهای روابط خویشاوندی, نگرش به ازدواج و سن ازدواج به لحاظ آماری در سطح خطای کوچک تر از 0.01 و اطمینان 0.99 تفاوت معنی داری وجود ندارد. طی چند دهه اخیر, نهاد خانواده و نظام خویشاوندی متاثر از فرایند و پیامدهای نوسازی, تغییر و تحولات عمیقی را در سطح عینی ساختار خانواده تجربه کرده است. چکیده عربی:تعرض البناء الاسری فی العقود الاخیره وبسبب عوامل البناء الجدید الی تغییرات فی بنیته فی ایران. وهذه الدراسة هی دراسة تغیرات البناء الاسری علی ضوء عملیة التجدید فی محافظة مازندران. وطریقة التحقیق بالمسح الکمی والعینة تشمل جمیع معیلی العوائل فی المدن والقری الساکنین فی محافظة مازندران والبالغ عددهم 931002 عائله. وحجم العینة 400 فرد. طریقة اخذ العینة هی عنقودیة وبمراحل متعدده. النتائج بینت وجود اختلاف هام بین متوسط متغیری نوع الاسرة و تقسیم السلطة و النظرة الی الانجاب فی المدن والقری علی مستوی 0.000. وعلی هذا الاساس یتضح ان اهل القری اکثر تجربة فیما یتعلق بالخصوصیات المذکوره اعلاه. وکذلک فان متوسط رغبة النساء فی الاستقلال وسلوک الانجاب بین اهل المدن اکثر من القرویات, وهذا الاختلاف نسبة الخطأ فیه من الناحیة الاحصائیه اقل من 0.01 وصحته تصل الی 0.99 وکذلک متوسط المتغیرات فی علاقات القرابة, وکذلک النظرة الی الزواج وسن المتزوجین فان الخطا فیه من الناحیة الاحصائیة اقل من 0.01 وصحته تصل الی 0.99. ففی العقود الاخیره, تعرض البناء الاسری وعلاقات الاقارب الی تغیرات وتحولات عینیة عمیقة فی البناء الاسری متأثرا بعملیة التجدید ونتائجها.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی