The process cannot access the file 'e:\log\f.14010707.log' because it is being used by another process.

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: فلسفه | سال:1389 | دوره:38 | شماره:2 | صفحه شروع:137 | صفحه پایان:174

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

239

دانلود:

131

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

حقیقت و توجیه

نویسنده

کوکب سعیده

صفحات

 صفحه شروع 137 | صفحه پایان 174

چکیده

 در چارچوب پارادایم زبانی, همواره مرتبط با تلقی حقیقت به عنوان سازگاری, این مساله وجود دارد که چگونه می توانیم در پرتو دلائل قابل دسترس, ادعای حقیقی نامشروطی را بیان کنیم که ورای آنچه توجیه شده است, قرار دارد. به عبارت دیگر, اگر در چارچوب زبانی, حقیقت یک قضیه را نمی توان مطابقت آن با چیزی در جهان دانست, زیرا در این صورت ما باید قادر باشیم از زبان خارج شویم, در حالی که از زبان استفاده می کنیم, پس چگونه حقیقت از توجیه قابل تشخیص است. در پاسخ به این سوال دو نظریه اصلی مطرح می گردد: از یک طرف, ریچارد رورتی به دلیل رادیکال کردن پراگماتیکی چرخش زبانی, فهم غیررئالیستی از شناخت را مطرح می کند و حقیقت را با توجیه یکسان می داند. او معتقد است از آنجا که هیچ چیزی غیر از توجیه وجود ندارد و هیچ راهی وجود ندارد که از عقاید و زبانمان خارج شویم تا وسیله آزمون دیگری غیر از سازگاری بیابیم, لذا مفهوم حقیقت اضافی است. از طرف دیگر, متفکرانی مانند یورگن هابرماس, سعی می کنند شهودهای رئالیستی را در درون پارادایم زبانی حفظ کنند. هابرماس معتقد است, ارتباط درونی بین حقیقت و توجیه وجود دارد و توجیهی که در یک چارچوب خاص به نحو موفق مطرح می شود, می تواند معطوف به حقیقتی مستقل از چارچوب باور موجه باشد. از نظر هابرماس برای تبیین رابطه درونی حقیقت و توجیه فقط می توان به عمل متقابل بین اعمال و گفتمان استناد نمود. فقط تاثیر متقابل دو نقش متفاوت پراگماتیک مفهوم حقیقت که در چارچوب های عملی و گفتمان عقلانی ایفا می شود, می تواند تبیین کند که چرا توجیه موفق یک باور مطابق با معیارهای خاص ما, در راستای اثبات حقیقت مستقل از چارچوب باور موجه است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID