مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

450

دانلود:

244

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل عاملی موانع تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان بوکان از دیدگاه اعضا

صفحات

 صفحه شروع 107 | صفحه پایان 132

چکیده

 امروزه نقش اقتصادی تعاونی های کشاورزی در کنار ارزشهای انسانی تعاون همچون عدالت, انصاف, همبستگی, مشارکت اعضاء و اشتغال زایی توجه به زمینه های ارتقای کیفیت تعاونی ها را ضروری می سازد. هدف این تحقیق, بررسی و تحلیل موانع پیش روی تعاونی های تولید کشاورزی در شهرستان بوکان بود که با روش توصیفی– پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق 1200 نفر از اعضای شرکت های تعاونی تولیدی کشاورزی در شهرستان بوکان در سال 1395 بودند. حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران 133 نفر تعیین شد. روایی پرسشنامه تحقیق با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور و کارشناسان بخش کشاورزی کسب شد و برای محاسبه پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که میانگین آلفای کرونباخ بدست آمده برای پرسشنامه برابر 94/0 بود. با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی موانع پیش روی تعاونیهای تولید کشاورزی در شهرستان بوکان در پنج عامل خلاصه شدند که به نام های عوامل اجتماعی, مالی, اداری, آموزشی و ساختاری دسته بندی شدند. این پنج عامل در مجموع حدود 69 درصد از واریانس موانع پیش روی تعاونی های تولید کشاورزی در شهرستان بوکان را تبیین می نمایند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رسولی آذر، سلیمان، کیوانی فر، سامان، و رشیدپور، لقمان. (1395). تحلیل عاملی موانع تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان بوکان از دیدگاه اعضا. تعاون و کشاورزی (تعاون)، 5(18 )، 107-132. SID. https://sid.ir/paper/93657/fa

  Vancouver: کپی

  رسولی آذر سلیمان، کیوانی فر سامان، رشیدپور لقمان. تحلیل عاملی موانع تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان بوکان از دیدگاه اعضا. تعاون و کشاورزی (تعاون)[Internet]. 1395؛5(18 ):107-132. Available from: https://sid.ir/paper/93657/fa

  IEEE: کپی

  سلیمان رسولی آذر، سامان کیوانی فر، و لقمان رشیدپور، “تحلیل عاملی موانع تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان بوکان از دیدگاه اعضا،” تعاون و کشاورزی (تعاون)، vol. 5، no. 18 ، pp. 107–132، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/93657/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی