video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

126

دانلود:

25

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مسایل و مشکلات تعاونیهای زنان استان خوزستان و راه های ارتقای کمی و کیفی آنها

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 79

چکیده

 در سالهای اخیر رشد کمی و کیفی مطلوب تعاونیهای زنان, به عنوان یکی از نهادهای خودجوش اقتصادی, از جایگاه ویژه ای برخوردار شده اما در بسیاری از استانهای کشور به دلیل وجود برخی موانع اقتصادی و اجتماعی جایگاه این تعاونیها کمتر مورد توجه مسوولان قرار گرفته است. از این رو تحقیق حاضر با هدف شناسایی و بررسی مسایل و مشکلات تعاونیهای زنان استان خوزستان و ارایه راه های ارتقای کمی و کیفی آنها صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل 1035 نفر از زنان عضو تعاونیهای استان خوزستان و حجم نمونه آماری 257 نفر بوده که با استفاده از پرسشنامه, اطلاعات آنها جمع آوری و از طریق نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده است. نتایج توصیفی نشان داد که مهمترین مانع و محدودیت یک شرکت تعاونی از دیدگاه زنان, ضعف جسمانی آنان نسبت به مردان و مهمترین عامل موثر در افزایش حضور زنان در تعاونیها, مشاوره و توسعه ارتباطات انسانی است. نتایج تحلیلی نمایان ساخت که رابطه معنی داری بین سابقه کاری, ویژگیهای مدیریتی, سطح سواد و میزان سرمایه با ارتقا و پیشرفت در تعاونیها وجود دارد, ولی بین سن و میزان درآمد با پیشرفت تعاونیها رابطه معنی دار دیده نشد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی