مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

446

دانلود:

218

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب میزان کاربست مؤلفه های مدیریت تغییر فرانوگرا (مطالعه موردی: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 37

چکیده

 ازجمله نظریه های جدید, که در پاسخ به کاستی های نظریه سنتی و مدرن مدیریت و در پاسخگویی به نیازهای فزاینده و درحال تغییر سازمان ها و جامعه مطرح شده است, نظریه مدیریت تغییر فرانوگراست. در این پژوهش, میزان کاربست مؤلفه های مدیریت تغییر فرانوگرا در مدیریت وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی در دو وضعیت موجود و مطلوب مطالعه شده است. در بسیاری از متون مربوط و بررسی ادبیات موضوعی مدیریت تغییر فرانوگرا, این مؤلفه ها در قالب عبارات "خلاقیت و ابتکار", "ترغیب رهبری برمبنای تئوری های رهبر خدمتگزار", "هم آفرینی و مدیریت برمینای شبکه", "خودکنترلی"و "سازماندهی فعال"مطرح شده است. روش مورد استفاده جهت انجام این پژوهش روش توصیفی – پیمایشی و جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی درسطوح عالی, میانی و اجرایی در سال 1393بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های آماری tوابسته و t2 هتلینگ استفاده شد. نتایج نشان داد که براساس t مشاهده شده, کلیه مؤلفه ها در وضعیت موجود کمتر از سطح متوسط و در وضعیت مطلوب بیشتر از سطح متوسط هستند. درضمن, نتایج آزمون t هتلینگ نشان داد که در وضعیت موجود, میزان کاربست مؤلفه هم آفرینی(مدیریت بر مبنای شبکه) از همه بیشتر و میزان کاربست مؤلفه خلاقیت از همه کمتر بوده است, در حالی که آزمودنی ها میزان مطلوبیت مؤلفه ترغیب بر مبنای رهبری خدمتگزار را بیش از سایر مؤلفه ها ارزیابی کرده اند و میزان کاربست مؤلفه خودکنترلی را کمتر از سایر مؤلفه ها. به طور کلی, نتایج نشان می دهد که مدیریت وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی در حال حاضر به میزان اندکی از این مؤلفه ها بهره مند بوده است و با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  غنجی، مستانه، چیذری، محمد، صدیقی، حسن، و ربیعی، علی. (1394). ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب میزان کاربست مؤلفه های مدیریت تغییر فرانوگرا (مطالعه موردی: وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی). تعاون و کشاورزی (تعاون)، 4(14 )، 1-37. SID. https://sid.ir/paper/93623/fa

  Vancouver: کپی

  غنجی مستانه، چیذری محمد، صدیقی حسن، ربیعی علی. ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب میزان کاربست مؤلفه های مدیریت تغییر فرانوگرا (مطالعه موردی: وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی). تعاون و کشاورزی (تعاون)[Internet]. 1394؛4(14 ):1-37. Available from: https://sid.ir/paper/93623/fa

  IEEE: کپی

  مستانه غنجی، محمد چیذری، حسن صدیقی، و علی ربیعی، “ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب میزان کاربست مؤلفه های مدیریت تغییر فرانوگرا (مطالعه موردی: وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی)،” تعاون و کشاورزی (تعاون)، vol. 4، no. 14 ، pp. 1–37، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/93623/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی