مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تعاون و کشاورزی (تعاون) | سال:1395 | دوره:5 | شماره:20 | صفحه شروع:113 | صفحه پایان:140

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

156

دانلود:

145

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیک در شرکت های تعاونی کشاورزی و ادارات تعاون

صفحات

 صفحه شروع 113 | صفحه پایان 140

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیک با استفاده از مدل توسعه یافتة لی انجام گرفت. در این پژوهش, از روش توصیفی-پیمایشی استفاده شد. جامعة آماری پژوهش شامل 1565 تن از مدیران, اعضای هیئت مدیره و کارشناسان شرکت های تعاونی کشاورزی و ادارات تعاون در 3 استان اصفهان, همدان و تهران بود که با روش نمونه گیری تصادفی-طبقه ای و با استفاده از فرمول کوکران, حجم نمونة لازم, برابر با 309 نفرتعیین گردید. داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه استاندارد گرد آوری شد. روایی و پایایی ابزار تحقیق از طریق انجام آزمون مقدماتی و محاسبة ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها روش هایی چون آزمون فرضیه ها از طریق مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آموس 18 به کار رفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد درک مفهوم تجارت الکترونیک, اعتماد و سهولت استفاده از آن بیشترین تأثیر را در کاربرد و پذیرش تجارت الکترونیک دارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID