مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

416

دانلود:

209

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی میزان رضایت مندی اعضای شرکت های تعاونی تولید روستایی استان چهارمحال و بختیاری از کیفیت خدمات داخلی این شرکت ها

صفحات

 صفحه شروع 53 | صفحه پایان 72

چکیده

 این مطالعه به دنبال یافتن نمونه کاربردی از مدل سروکوال برای سنجش میزان رضایت مندی اعضا از کیفیت خدمات داخلی ارائه شده در شرکت های تعاونی تولید روستایی است. جامعة آماری این پژوهش را اعضای شرکت های تعاونی تولید روستایی فعال استان چهارمحال و بختیاری به تعداد 3715 نفر تشکیل داده اند که از میان آنان 160 نفر به روش نمونه گیری کاملاً تصادفی به عنوان نمونه ی آماری تعیین شدند. این پژوهش به روش پیمایشی انجام گرفته و پرسش نامه ای جهت گردآوری داده ها تهیه شده است. به منظور بررسی روایی پرسش نامه از نظر استادان گروه توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان و برای سنجش پایایی آن از پیش آزمون و ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که میانگین این ضریب 96/0 به دست آمد. نتایج این پژوهش نشان داد مدل تطبیق یافته سروکوال ابزار مناسبی برای سنجش میزان رضایت مندی اعضا در شرکت های تعاونی تولید روستایی است. همچنین مطابق یافته ها, این شرکت ها تنها در بُعد "اطمینان خاطر" توانسته اند انتظارات اعضا را برآورده سازند و در سایر ابعاد ناموفق عمل کرده اند. علاوه بر این, نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که تفاوت معنی داری بین سطح رضایت مندی افراد مورد مطالعه با ویژگی های فردی مختلف از جمله سن, سطح تحصیلات و سابقه ی عضویت وجود دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مهدیان، شکیبا، امینی، امیرمظفر، و یوسفی، علی. (1394). ارزیابی میزان رضایت مندی اعضای شرکت های تعاونی تولید روستایی استان چهارمحال و بختیاری از کیفیت خدمات داخلی این شرکت ها. تعاون و کشاورزی (تعاون)، 4(13 )، 53-72. SID. https://sid.ir/paper/93571/fa

  Vancouver: کپی

  مهدیان شکیبا، امینی امیرمظفر، یوسفی علی. ارزیابی میزان رضایت مندی اعضای شرکت های تعاونی تولید روستایی استان چهارمحال و بختیاری از کیفیت خدمات داخلی این شرکت ها. تعاون و کشاورزی (تعاون)[Internet]. 1394؛4(13 ):53-72. Available from: https://sid.ir/paper/93571/fa

  IEEE: کپی

  شکیبا مهدیان، امیرمظفر امینی، و علی یوسفی، “ارزیابی میزان رضایت مندی اعضای شرکت های تعاونی تولید روستایی استان چهارمحال و بختیاری از کیفیت خدمات داخلی این شرکت ها،” تعاون و کشاورزی (تعاون)، vol. 4، no. 13 ، pp. 53–72، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/93571/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی