مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تعاون و کشاورزی (تعاون) | سال:1388 | دوره:20 | شماره:204-205 | صفحه شروع:63 | صفحه پایان:87

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

154

دانلود:

75

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر مشارکت صیادان عضو تعاونیهای پره استان گیلان در عملکرد اقتصادی این تعاونیها

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 87

چکیده

 تعاونیها از نادر تشکلهای مشارکتی هستند که با استقبال نسبتا وسیع کشورهای مختلف جهان روبه رو شده اند. بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بخش تعاون یکی از پایه های نظام اقتصادی کشور قلمداد گردیده و در اصل 43 هم ضمن تاکید بر انسان محوری اقتصاد و تحقق اهداف عدالت اجتماعی, بر بخش تعاونی تاکید ویژه ای شده است. یکی از مهمترین عوامل مؤثر در موفقیت تعاونیها و توسعه فعالیت آنها, همکاری و مشارکت اعضای آن است. براین اساس تحقیق حاضر با هدف ارزیابی تاثیر مشارکت صیادان عضو تعاونیهای پره استان گیلان در عملکرد اقتصادی این تعاونیها در سال 1386-87 انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل 2610 نفر عضو از میان 40 تعاونی بوده که با روش نمونه گیری تصادفی ساده و طبقه ای و با استفاده از فرمول شارپ و کوکران, 407 نفر از بین 14 تعاونی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی اندازه گیری داده ها, پرسشنامه است و در کنار آن به اسناد مالی تعاونیهای نمونه هم استناد گردید. اعتبار پرسشنامه توسط استادان راهنما و مشاور و نیز متخصصان موضوعی و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ تایید شد.نتایج نشان می دهد که بین مشارکت و سن رابطه ای وجود ندارد, اما بین مشارکت و سواد, سابقه عضویت, مبلغ سهام, آگاهی از اصول و ارکان تعاونی, رضایتمندی از مدیریت تعاونی, شرکت در کارگاهها و کلاسهای آموزشی - ترویجی و مجامع عمومی و نهایتا بین عملکرد اقتصادی و مشارکت (از نظر اعضا و اسناد مالی) رابطه وجود دارد. از میان این متغیرها شرکت در کارگاهها و کلاسهای آموزشی - ترویجی بیشترین رابطه را با مشارکت داشته اند به طوری که مقدار ضریب همبستگی در این مورد در حد متوسط (r=0.47) و در بقیه موارد در حد ضعیف (r<0.30) بوده است. همچنین مقدار ضریب همبستگی در کلیه موارد به جز در مورد سن و سابقه عضویت, مثبت (رابطه مستقیم) به دست آمد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID