مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,212

دانلود:

519

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای تعاونی های توسعه روستایی در استان گلستان

صفحات

 صفحه شروع 87 | صفحه پایان 114

چکیده

 تحقیق حاضر با هدف تحلیل نقاط قوت, نقاط ضعف, فرصت ها و تهدیدهای تعاونی های توسعة روستایی استان گلستان با استفاده از روش SWOT انجام شد. جامعة آماری کلیه اعضای هیئت مدیره 25 تعاونی فعال در استان گلستان به تعداد 124 نفر بودند که به شیوة تمام شماری به عنوان نمونة تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود که روایی صوری آن توسط متخصصان و پایایی آن با محاسبة ضریب آلفای کرونباخ برای نقاط قوت, نقاط ضعف, فرصت ها و تهدیدها به ترتیب برابر 83/0, 943/0, 702/0 و 911/0 به دست آمد و تأیید شد. نتایج نشان داد بر اساس ضرایب نهایی, افزایش مشارکت و هم فکری بین اعضای تعاونی ها از طریق مجامع تعاونی (389/0), استفاده ی بهینه از امکانات و قابلیت های موجود در سطح روستاها در جهت اشتغال (379/0) و فراهم کردن زمینه های مساعد برای پرداخت تسهیلات اعتباری (376/0) مهم ترین نقاط قوت؛ پایین بودن سرمایه ی تعاونی ها (242/0), عدم توانایی آنها در تأمین وثیقه ی اخذ وام (236/0) و کمبود امکانات فیزیکی و زیرساختی تعاونی برای ایفای نقش مناسب (234/0) مهم ترین نقاط ضعف؛ معافیت تعاونی ها از مالیات (393/0), امکان سرمایه گذاری و مشارکت آنها در فعالیت های کشاورزی, عمرانی و آموزشی (376/0) و امکان استفاده از کارشناسان و دانش آموختگان دانشگاه در اجرای طرح های تعاونی (365/0) مهم ترین فرصت ها؛ مشکلات دسترسی به وام با بهره ی مناسب (286/0), حمایت ضعیف بانک ها و اتحادیه های تعاونی (280/0) و مشکلات دسترسی به موقع به منابع مالی (274/0) مهم ترین تهدیدها به شمار می آیند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  امدادی، افروز، محبوبی، محمدرضا، و عبداله زاده، غلامحسین. (1397). تحلیل نقاط قوت, ضعف, فرصت ها و تهدیدهای تعاونی های توسعه روستایی در استان گلستان. تعاون و کشاورزی (تعاون)، 7(27 )، 87-114. SID. https://sid.ir/paper/93551/fa

  Vancouver: کپی

  امدادی افروز، محبوبی محمدرضا، عبداله زاده غلامحسین. تحلیل نقاط قوت, ضعف, فرصت ها و تهدیدهای تعاونی های توسعه روستایی در استان گلستان. تعاون و کشاورزی (تعاون)[Internet]. 1397؛7(27 ):87-114. Available from: https://sid.ir/paper/93551/fa

  IEEE: کپی

  افروز امدادی، محمدرضا محبوبی، و غلامحسین عبداله زاده، “تحلیل نقاط قوت, ضعف, فرصت ها و تهدیدهای تعاونی های توسعه روستایی در استان گلستان،” تعاون و کشاورزی (تعاون)، vol. 7، no. 27 ، pp. 87–114، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/93551/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی