video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

122

دانلود:

28

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ویژگی های مشترک مجله های نامعتبر و تحلیل وضعیت انتشار مقاله های ایرانی در آنها

صفحات

 صفحه شروع 339 | صفحه پایان 353

چکیده

 هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی ویژگی های مشترک مجله های نامعتبر و تحلیل وضعیت انتشار مقاله های ایرانی در آنها است. روش: پژوهش حاضر به روش کتابسنجی انجام شده است. با بررسی اطلاعات مربوط به مجله های مندرج در فهرست نشریات نامعتبر وزارت علوم, تحقیقات و فناوری (نسخه مهر 1392) که در وب-سایت آنها مندرج است و استفاده از سیاهه کنترل, ویژگی های این مجله ها شناسایی شد. همچنین تعداد مقالات ایرانی منتشر شده در این مجله ها و هزینه های پرداختی برای انتشار این مقاله ها مشخص شد. یافته ها: یافته ها نشان داد از 17 مؤلفه ی مربوط به مجله های معتبر 13 مؤلفه در بیش از نیمی از مجله ها رعایت نشده است و تنها 4 مؤلفه در بخش زیادی از مجله ها وجود داشت. در بازه زمانی سال های 2011-2014 تعداد 9665 مقاله از ایران منتشر شده و 4298262 دلار هزینه پرداخت شده است. این نخستین و تنها پژوهشی است که به طور علمی به بررسی ویژگی های مجله هایی می پردازد که در ایران به عنوان مجله های نامعتبر معروف هستند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی