مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات راهبردی | سال:1389 | دوره:13 | شماره:2 (مسلسل 48) | صفحه شروع:89 | صفحه پایان:112

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

252

دانلود:

97

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

دورنمای محیط کسب و کار در لایحه برنامه پنجم توسعه کشور

نویسنده

خضری محمد

صفحات

 صفحه شروع 89 | صفحه پایان 112

چکیده

 این مقاله سیاست های لایحه برنامه پنجم توسعه را از منظر تاثیر اجرای آنها بر فضای کسب و کار کشور بررسی می کند. در سیاست های کلی ناظر بر برنامه پنجم, بهبود محیط کسب و کار به عنوان راهبرد اساسی تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی, گسترش عدالت اجتماعی و ارتقای استاندارد زندگی مردم قلمداد شده است. در لایحه برنامه پنجم توسعه, که قاعدتا باید در چارچوب سیاست های کلی و معطوف به اهداف آن تنظیم شده باشد, نیز بر بهبود فضای کسب و کار به مثابه راهبردی موثر برای توانمندسازی مردم در برابر فقر, بیکاری و تورم و نیز برای شکوفایی بیشتر اقتصاد کشور تاکید شده است. در این مقاله, برخی از عمده ترین آسیب های لایحه برنامه پنجم از منظر راهبرد بهبود محیط کسب و کار بررسی و تحلیل شده است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID