مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات راهبردی | سال:1388 | دوره:12 | شماره:2 (مسلسل 44) | صفحه شروع:123 | صفحه پایان:149

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

483

دانلود:

158

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جهانی شدن، امنیت و پلیس

نویسنده

یزدان فام محمود

صفحات

 صفحه شروع 123 | صفحه پایان 149

چکیده

 مهمترین وظیفه  دولت برقراری امنیت است. تهدید امنیت یا از سوی کشورهای دیگر صورت می گیرد که آن را تهدید امنیت ملی می نامند و یا از سوی  افراد و گروه ها داخلی علیه یکدیگر است که با تضعیف دولت و از بین رفتن نظم اجتماعی بروز می یابد. دولت قدرت برتر را در اختیار دارد و به منظور برقراری امنیت و اعمال حاکمیت, ابزارها و سازمان های را به وجود می آورد که نیروی نظامی و انتظامی (پلیس), یکی از برجسته ترین آنهاست. نیروی انتظامی برای برقراری امنیت و آرامش در جامعه, سازمانی را به وجود آورده و بر اساس برداشت خود از محیط تهدید, ابزارها و شیوه های تهدید, راهبردها و تاکتیک هایی را برای تأمین هدف در پیش  می گیرد. هرچند پلیس ثابت است, اما محیط امنیتی, ابزارها و شیوه های تهدید و برقراری امنیت در حال تغییر است. جهانی شدن یکی از عوامل مؤثر در این تغییر و تحول, در دو دهه گذشته بوده است. در این مقاله, سازوکار تاثیرگذاری جهانی شدن بر مأموریت ها و راهبردهای پلیس در جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID