مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات راهبردی | سال:1388 | دوره:12 | شماره:2 (مسلسل 44) | صفحه شروع:47 | صفحه پایان:71

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

447

دانلود:

314

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پلیس و آموزش حقوق شهروندی

صفحات

 صفحه شروع 47 | صفحه پایان 71

چکیده

 پلیس به عنوان مهمترین نیرویی که حفظ امنیت داخلی را بر عهده دارد,  در راستای تامین حقوق شهروندان, ناگزیر از انجام کار هایی است که به درست یا نادرست, تعرض به آزادی یا امنیت یا دیگر حقوق شهروندی نامیده می شود.برای یافتن راهکاری برای برون رفت از این چالش و تعارض درونی وظائف پلیس, بررسی های ژرف و آموزش هدفمند حقوق شهروندی بایسته و شایسته است.با این نگاه, کارآمدی پلیس در گرو آموزش حقوق شهروندی به اجزاء این نیرو و عموم شهروندان است. ارایه آموزش های لازم برای روشن شدن اذهان عمومی نسبت به حقوق شهروندی و چگونگی صیانت آن توسط پلیس, برخی برداشت های نادرست را از میان بر می دارد. آموزش حقوق مورد احترام شهروندان به پلیس نیز موجب می شود اجزاء این نیروی امنیتی, از تعرض به حقوق شهروندان, هرچند متهمین و مجرمین بپرهیزند تا از این رهگذر, کارآمدی پلیس در تامین حقوق شهروندی حاصل شود.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID