مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات راهبردی
سال:1389 | دوره:13 | شماره:1 (مسلسل 47)
صفحه شروع:177 | صفحه پایان:211

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

356

دانلود:

164

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برآورد استراتژیک عراق آینده

نویسنده

پورسعید فرزاد

صفحات

 صفحه شروع 177 | صفحه پایان 211

چکیده

عراق آینده, برآیندی از وضعیت کنونی و گذشته این کشور, نوع بازیگری و تمایلات بازیگران موثر اعم از داخلی و خارجی, فرصت ها و تهدیدات پیش روی و آسیب پذیری ها و مزیت های آن در عرصه داخلی و منطقه ای است. در این چارچوب, مقاله حاضر به تخمین راهبردی عراق آینده می پردازد و این مهم را از خلال نقد سناریوی ایده آلیستی امکان پذیر می داند. این سناریو, شامل وضعیتی است که قانون اساسی عراق جدید, در قالب نوعی هدف گذاری راهبردی برای آینده این کشور ترسیم کرده و شامل دو هدف دموکراسی سازی در داخل و صلح طلبی در سیاست خارجی است. نویسنده برای نقد این سناریو از رویکرد ساختاریابی سود می جوید و از خلال این نقد, به برآورد استراتژیک عراق آینده می پردازد. مطابق این رویکرد, واقعیات ساختاری عراق در چارچوب تاریخ, جغرافیا, فرهنگ و اقتصاد سیاسی این کشور, موجب محدودیت  سناریوی ایده آلیستی و کشاکش میان آرمان ها و واقعیات در عراق آینده می شود.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی