مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات راهبردی | سال:1388 | دوره:12 | شماره:3 (مسلسل 45) | صفحه شروع:135 | صفحه پایان:163

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

153

دانلود:

109

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بازتولید گفتمانی؛ راهبرد استقرار امنیت نرم در جامعه ایرانی

نویسنده

پورسعید فرزاد

صفحات

 صفحه شروع 135 | صفحه پایان 163

چکیده

 گفتمان نرم, در دهه پایانی قرن بیستم رواج یافت و افق نوینی در فهم و تبیین مسایل راهبردی, به ویژه در مطالعات بین الملل گشود. مفهوم امنیت نرم از دل این گفتمان برخاسته و در معنا اشاره به امنیتی است که از بازیگران در برابر صدمات و خطرات به گونه ای ملایم و ناملموس حراست می کند. مقاله حاضر در این چارچوب, به عملیاتی نمودن مفهوم امنیت نرم در جامعه ایرانی می پردازد و به دنبال راهبردی است که بتواند در چارچوب جمهوری اسلامی, جامعه و دولت را از تهدیدات یکدیگر به گونه ای نرم در امان بدارد. نویسنده, برای این منظور, معتقد است آنچه می تواند این مهم را ممکن کند و در حفظ جمهوری اسلامی در سطح امنیت داخلی, امنیت نرم را بر امنیت سخت و در واقع, نرم افزارگرایی را بر سخت افزارگرایی اولویت بخشد, بازتولید گفتمانی ایده جمهوری اسلامی در مواجهه با چالش ها و بحران های محیطی در عرصه های مجازی, گفتمانی و گستره عمل اجتماعی است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID