مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات راهبردی | سال:1389 | دوره:13 | شماره:3 (مسلسل 49) | صفحه شروع:5 | صفحه پایان:28

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

351

دانلود:

223

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

فلسفه امنیت از دیدگاه امام خمینی (ره)

نویسنده

لک زایی نجف

صفحات

 صفحه شروع 5 | صفحه پایان 28

چکیده

 فلسفه امنیت از دیدگاه امام خمینی (ره), پرسش اصلی مقاله حاضر است. ایشان در هیچ یک از آثار خود بحث مستقلی را در خصوص امنیت مطرح نکرده است. از این رو, نگارنده این پرسش را به روش استنباطی پاسخ داده است. تکیه اصلی روش استنباطی بر فهم و تجزیه و تحلیل آثار متفکر مورد نظر در چارچوب مکتب فکری او ست. از این رو, چارچوب نظری علل اربعه, متخذ از فلسفه اسلامی, پشتیبان نظری مباحث مقاله حاضر بوده است. بر اساس چارچوب مذکور, امنیت به عنوان امر حادث, چهار علت مادی, صوری, فاعلی و غایی دارد. با توجه به اینکه مکتب فلسفی امام خمینی (ره) حکمت متعالیه است, نگارنده تلاش کرده است مکتب امنیتی متعالیه ایشان را در محورهای چهارگانه مذکور, با مکتب امنیتی متدانیه مورد مقایسه قرار دهد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID