video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,100

دانلود:

335

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از پوسیدگی دندان در مادران باردار شهر اراک

صفحات

 صفحه شروع 12 | صفحه پایان 21

چکیده

 مقدمه و هدف: بهداشت دهان و دندان در گروه پرمخاطره مادران باردار به دلیل حفظ سلامت خود و جنین آنها بیشتر احساس می گردد. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر برنامه آموزشی مدون بر رفتارهای بهداشتی دهان و دندان مادران باردار می باشد.روش کار: در این مطالعه نیمه تجربی تعداد 130 نفر از مادران باردار شهر اراک در دو گروه مورد و شاهد (هر کدام 65 نفر) به صورت تصادفی تقسیم گردیدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی و عملکرد مادران باردار در خصوص مراقبت های بهداشت دهان و دندان بوده است. گروه مورد به مدت یک ماه برنامه آموزشی دریافت و 3 ماه بعد از مداخله آموزشی هر دو گروه پرسشنامه مربوطه را تکمیل و داده ها تجزیه و تحلیل شدند.نتایج: بین میانگین نمره مربوط به متغیرهای اجزای مدل اعتقاد بهداشتی در دو گروه مورد و شاهد در خصوص انجام مراقبت های بهداشت دهان و دندان در قبل و بعد از مداخله آموزشی اختلاف معنی داری مشاهده شد (p<0.05). قبل از مداخله میانگین نمره عملکرد در گروه مورد 45±9.2 بود که بعد از انجام مداخله آموزشی و سه ماه پیگیری به 77±9.7 افزایش یافت که نسبت به قبل از آموزش این اختلاف معنی دار بود (p<0.05).نتیجه نهایی: تدوین برنامه آموزش بهداشت دهان و دندان برای مادران باردار با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی بسیار سودمند و اثربخش است. ضمن اینکه در اجرای این برنامه ها کنترل, پایش و پیگیری آموزشی توصیه می شود.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی