مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان) | سال:1391 | دوره:20 | شماره:2 (مسلسل 38) | صفحه شروع:46 | صفحه پایان:57

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

214

دانلود:

122

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

توانمندسازی روان شناختی در پرستاران بالینی ایران

صفحات

 صفحه شروع 46 | صفحه پایان 57

چکیده

 مقدمه و هدف: استرس ها و تهدیدات درک شده در محیط کار, یک پدیده جهانی در پرستاری است. توانمندسازی روان شناختی می تواند منجر به ایجاد مانعی در برابر استرس و باعث بهبود ارائه خدمات مراقبتی شود. این مطالعه به منظور تبیین نظری توانمندسازی روان شناختی در پرستاران بالینی انجام گرفته است.روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی است. در این پژوهش 14 نفر از پرستاران و 4 نفر از سرپرستاران در بیمارستان های آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 91-90 بر اساس نمونه گیری مبتنی بر هدف و با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختار مورد مصاحبه قرار گرفتند. کلیه مصاحبه ها ضبط و سپس دست نویس شده و با استفاده از روش مقایسه ای مداوم و به روش «تحلیل محتوای کیفی از نوع قراردادی» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج: سه مضمون اصلی از داده ها استخراج گردید. این مضامین شامل خودیاری, رفتارهای مدیریتی و خودکارآمدی بودند. پرستاران با تلفیق این مضامین به توانمندسازی روان شناختی می پرداختند.نتیجه نهایی: توانمندسازی روان شناختی یک مفهوم پویا و متغیر و چند بعدی و دارای ماهیت پیچیده می باشد و تحت تاثیر اقدامات فردی و مدیریتی قرار می گیرد. مدیران پرستاری با رفتارهای توانمندکننده و حمایتی و ایجاد فرصت های رشد و توسعه حرفه ای می توانند از توانمندی روان شناختی کارکنان اطمینان حاصل کرده و به بهبود کیفیت مراقبت ها دست یابند. مربیان و اساتید پرستاری نیز می توانند با آموزش روش های خود توانمندسازی, نیروی کارآمد, با کفایت و مقاوم در برابر استرس های محیط کار پرورش دهند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID