Start: 2/7/2023 9:30:39 PMEnd: 2/7/2023 9:30:40 PM >> 852

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

148

دانلود:

50

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر مشاوره گروهی در سندرم پیش از قاعدگی دختران دبیرستانی شهر همدان، سال 1395 مطالعه کارآزمایی بالینی

صفحات

 صفحه شروع 306 | صفحه پایان 314

چکیده

 : مقدمه سندرم پیش از قاعدگی بسیار شایع است و بر زندگی دختران تاثیرات منفی دارد. مصرف طولانی مدت دارو, برای تخفیف علائم و عوارض این سندرم, می تواند مشکل ساز باشد. در این پژوهش سعی شده با استفاده از مشاوره گروهی شدت علائم سندرم کاهش داده شود. : روش کار جامعه مورد بررسی دختران 17-15ساله دبیرستانی شهر همدان در سال 1395 بودند. ابزار پژوهش دو پرسش نامه خصوصیات دموگرافیک و 1PSST بود. از میان 215 دانش آموز شرکت کننده, 120 نفر سندرم پیش از قاعدگی متوسط تا شدید داشتند که به دو گروه 60 نفره آزمون و کنترل تقسیم شدند و در سه جلسه مشاوره گروهی با مضامین ارتقای خودآگاهی درباره سندرم شرکت کردند. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 21 و آزمون های تی مستقل و زوجی تجزیه وتحلیل شد. سطح معنی داری کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد. : یافته ها میانگین شدت سندرم پیش از قاعدگی, قبل از جلسات مشاوره در هر دو گروه یکسان بود و از نظر آماری اختلاف معنی داری با هم نداشت (0/87=P), اما پس از پایان مشاوره کاهش معنی داری در میانگین شدت سندرم در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل مشاهده شد (0/001>P). : نتیجه گیری نتایج نشان داد مشاوره در زمینه سندرم پیش از قاعدگی می تواند نقش موثری در کاهش شدت علائم داشته باشد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    استناددهی