مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان) | سال:1397 | دوره:26 | شماره:5 | صفحه شروع:333 | صفحه پایان:340

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

493

دانلود:

373

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارتباط اضطراب، استرس و افسردگی با تجارب زنان در یائسگی

صفحات

 صفحه شروع 333 | صفحه پایان 340

چکیده

 مقدمه: زنان بیش از یک سوم عمر خود را در دوران یائسگی و وضعیت کمبود استروژن می گذرانند. این تغییرات نورواندوکرین با از بین رفتن قدرت باروری و عملکرد قاعدگی, بر احساس زن از سلامت جسمی و روانی خود تاثیر می گذارد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط اضطراب, استرس و افسردگی با تجارب زنان در یائسگی انجام شد. روش کار: مطالعه حاضر پژوهشی توصیفی همبستگی است که در مورد 250 نفر از زنان یائسه شهر مشهد, که مشخصات واحد پژوهش را داشتند, انجام شد. روش نمونه گیری سهمیه ای و در دسترس بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه دموگرافیک, DASS21 و سنجش تجارب زنان در یائسگی بود. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون در سطح معنی داری 0/05 تجزیه وتحلیل شد. یافته ها: میانگین سن یائسگی نمونه ها 4/56 ± 48 سال بود. میانگین و انحراف معیار نمره اضطراب, استرس و افسردگی در زنان یائسه مورد مطالعه به ترتیب 4/8 ± 5/43, 4/63± 7/07, 4/33 ± 5/35 بود. نمره کلی تجارب یائسگی در زنان 33/5درصد بود. همبستگی پیرسون ارتباط مستقیم و معنی داری بین نمره افسردگی, اضطراب و استرس با تجارب زنان در یائسگی نشان داد (P<0/001, 0/68=r). نتیجه گیری: نتایج مطالعات حاضر نشان داد با افزایش نمره افسردگی, اضطراب و استرس, نمره تجارب زنان در یائسگی افزایش می یابد. لذا این تغییرات نیازمند اجرای برنامه های مشاوره ای و حمایتی است تا با تغییرات روانی عاطفی دوران یائسگی سازگاری بیشتری حاصل شود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID