مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان) | سال:1391 | دوره:20 | شماره:3 (مسلسل 39) | صفحه شروع:35 | صفحه پایان:42

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

459

دانلود:

173

استناد:

6

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ارتباط هوش هیجانی با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری دانشکده نیشابور

صفحات

 صفحه شروع 35 | صفحه پایان 42

چکیده

 مقدمه و هدف: امروزه هوش هیجانی به عنوان یک موضوع جدید نقش مهمی در ابعاد مختلف زندگی افراد دارد. مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است مبین نقش هوش هیجانی در جنبه های مختلف زندگی فرد, همچون پیشرفت تحصیلی, سلامت روان, ازدواج, شغل و روابط اجتماعی می باشد. این پژوهش نیز با هدف تعیین ارتباط هوش هیجانی, سلامت روان و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری انجام گردید.روش کار: تحقیق حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی بود که با روش نمونه گیری سرشماری, 107 دانشجوی پرستاری دانشکده علوم پزشکی نیشابور در سال 1388 مورد بررسی قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک, پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی بار - اون و پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی گلدبرگ (28 سوالی) و از معدل کل دانشجویان به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده گردید.نتایج: نتایج نشان داد میانگین هوش هیجانی دانشجویان 73.74±9.05 و میانگین سلامت روان آنها 30.57±10.13 بود. همچنین ارتباط معنادار آماری بین هوش هیجانی, سلامت روان و پیشرفت تحصیلی وجود داشت (P<0.001). سایر یافته ها نشان داد ارتباط معنادار آماری بین بعضی اطلاعات دموگرافیک با هوش هیجانی (ترم تحصیلی), سلامت روان (محل سکونت) و پیشرفت تحصیلی وجود دارد (P<0.001).نتیجه نهایی: به منظور رسیدن دانشجویان به سطح بالایی از مهارت های تحصیلی و موفقیت در آینده. علاوه بر توانایی های شناخت کلی, بایستی به رشد مناسب در جنبه هایی چون کنترل هیجانات و عواطف دست یابند. لذا پیشنهاد می گردد تا در برنامه درسی دانشگاه ها به هوش هیجانی و لزوم ارتقاء آن در دانشجویان توجه لازم به عمل آید.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID