مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مدیریت شهری | سال:1389 | دوره:8 | شماره:25 | صفحه شروع:91 | صفحه پایان:98

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

145

دانلود:

154

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش مدیریت در پایداری اقتصادی و اجتماعی نواحی شهری، مطالعه موردی: شهر ساحلی نور

نویسنده

صمیمی محمد

صفحات

 صفحه شروع 91 | صفحه پایان 98

چکیده

 هدف این مقاله, «شناخت نقش مدیریت در پایداری اقتصادی و اجتماعی نواحی شهری از دیدگاه شهروندان» است. با استفاده از ادبیات موجود, ابتدا برخی «شاخصهای تاثیر گذار مدیریتی» جهت بررسی اثرات, استخراج و بر آن اساس, داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه از شهر نور گردآوری شده است. روش تحقیق, «توصیفی و تحلیلی» است که متناسب با نوع داده ها, «آزمونهای آماری ناپارامتری» برای تحلیل داده ها به کار گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از دیدگاه شهروندان, مدیران با عملکردها و برنامه های خود, اثرات اقتصادی و اجتماعی مثبتی نظیر, «افزایش سطح درآمد شهروندان, افزایش اشتغال و ایجاد فرصتهای شغلی, بالا رفتن سطح استاندارد زندگی, کاهش بیکاری, کاهش جرم و فعالیتهای غیر قانونی شهر, کاهش درگیریهای اجتماعی, بالا رفتن سطح امنیت اجتماعی» و اثرات منفی نظیر, «عدم مشارکت مردم در طرحها و برنامه ها تخریب مناظر و چشم اندازها» را موجب شده اند. در ضمن باید گفت که بر اساس آماره «آزمون کای اسکوئر» در این زمینه, «توافق معناداری بین شهروندان» وجود دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID