مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مدیریت شهری
سال:1389 | دوره:8 | شماره:26
صفحه شروع:241 | صفحه پایان:257

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

496

دانلود:

266

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تهیه طرح جامع رنگی، تلاشی برای مدیریت رنگها در شهر؛ نمونه مطالعاتی: خیابان سپه اصفهان

صفحات

 صفحه شروع 241 | صفحه پایان 257

چکیده

 «عنصر رنگ» از عناصر ویژه ای است که شناخت ویژگیها, خصوصیات و تاثیرات آن بر انسان, راهی برای خلق محیط ها و فضاهای شهری دلپذیر است. این مساله زمانی اهمیت بیشتری می یابد که امروزه شهرهای خود را به لحاظ رنگی آشفته و نابسامان می بینیم. در کنار هم ایستادن ناهماهنگ بناها, استفاده از رنگ های ناموزون و عدم توجه به ویژگیهای روانشناختی رنگ ها, فضاهایی را در شهرها رقم زده است که با روحیه انسان سازگار نیست و دیگر در آن احساس آرامش نمی کنیم. از اینرو, این نوشتار تلاشی برای بیان اهمیت موضوع رنگ و چگونگی برخورد و استفاده از آن در شهر است. در این پژوهش مفاهیم مربوط به رنگ, نقش رنگها در بهبود مدیریت شهری و اهمیت تهیه طرح جامع رنگی برای شهر تبیین می گردد. همچنین با انتخاب یک نمونه مطالعاتی, رهنمودهایی مبتنی بر چگونگی تهیه این طرح ها و تدوین ضوابط در این زمینه ارایه شده است. این نوشتار از روش تحقیق «توصیفی- تحلیلی» و شیوه تحقیق «مرور متون و اسناد کتابخانه ای» و همچنین از روش تحقیق موردی و شیوه تحقیق مشاهده و جمع آوری اطلاعات در بستر مطالعات میدانی بهره گرفته است. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که این نکته حساس است که در هر مکان, نمونه هایی مناسب در رابطه با کیفیات رنگی موجود می باشد که می تواند به عنوان الگو برای طراحی های جدید مورد استفاده قرار گیرد. تهیه طرح جامع رنگی تلاشی در جهت بهره وری همه جانبه و هدفمند بکارگیری رنگ در مناطق مختلف شهری است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.