مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مدیریت شهری
سال:1397 | دوره:17 | شماره:51
صفحه شروع:279 | صفحه پایان:296

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

170

دانلود:

150

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

دگردیسی فضایی روستاهای ناحیه پیراشهری؛ مورد پژوهی: نایسر، شهر سنندج

صفحات

 صفحه شروع 279 | صفحه پایان 296

چکیده

 بیش از نیمی از جمعیت جهان در نواحی شهری زندگی می کنند. در صد سال اخیر روند روبه افزایش آن سکونتگاه های همجوار شهرها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. نواحی همجوار شهرها عموما به صورت خودرو توسط مهاجرین و ساکنین کم درآمد شکل می گیرند. نایسر نیز سکونتگاه کوچک مجاور شهر سنندج که کمتر از دو دهه با انفجار جمعیتی شدید مواجه و به شهر سنندج ملحق گردید. تحقیق حاضر به بررسی دگردیسی فضایی ناحیه پیراشهری از دیدگاه سه گروه اجتماع حرفه ای, دانشگاهی, ساکنین نایسر پرداخته است, که دگردیسی فضایی و عوامل اثرگذار بر آن را در ابعاد اجتماعی, اقتصادی, محیطی و مدیریتی نهادی را مورد تحلیل قرار داده است. یافته های تحقیق نشان می دهد عوامل فقر شهری, مجاورت, دسترسی, عدم نظارت مدیریت شهری بر معاملات زمین و تغییر کاربری اراضی واقع در حریم شهر را بر افزایش جمعیت محدوده مورد مطالعه موثر تشخیص داده اند. مهاجرین وارد شده به نایسر به دلیل شرایط نامتعادل اقتصادی, نایسر را انتخاب نموده اند, انتخابی از سر اجبار و نه اختیار, نایسر با تغییر ویژگی های جمعیتی, تغییر کاربری اراضی به ساخت وسازهای غالب مسکونی به سرعت در حال تغییر بوده است و می توان گفت از لحاظ اقتصادی, اجتماعی و کالبدی به تدریج ویژگی های شهری را بدست آورده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.