مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مدیریت شهری
سال:1387 | دوره:6 | شماره:21
صفحه شروع:91 | صفحه پایان:100

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

266

دانلود:

157

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی مسکونی پایدار با بهره گیری از پتانسیل همپوشانی مرز فضاهای عمومی و خصوصی

صفحات

 صفحه شروع 91 | صفحه پایان 100

چکیده

 امروزه فضاهای زیستی انسان دچار دو پارگی ها و آشفتگی های ناشی از رشد رسانه ها و مظاهر تمدن عصر ارتباطات گردیده است. مقیاس انسانی شهرها و در پی آن رضایت شهروندی, تنها زمانی می تواند ایجاد شود که انسان فارغ از ظواهر و نمودهای شهری نوین در موقعیتی چهره به چهره با دیگران به تعامل فرهنگی, اجتماعی, اقتصادی و زیستی رسیده باشد. اصل محصوریت در فضاهای سکونتی, یکی از ابعاد این روند قلمداد می شود؛ که در سایه تعریف و فهم آن در جوامع فرهنگی مختلف, می توان به وجوه رضایت مندی شهروندی ساکنان دست یافت.تحقیق حاضر با تکیه بر مطالعات میدانی و اسنادی به بررسی یافته هایی در سکونت گاه های سنتی ایران و نمونه های کشورهای دیگر پرداخته و به دسته بندی الگوهای به کار رفته در این مجموعه های سکونتی اقدام نموده است. می توان از تجزیه و تحلیل مطالب به این نتیجه رسید که فضاهای پیرامونی مورد نظر می بایست قابلیت برآوردن خواسته های ساکنان, قابلیت کنترل و قابلیت نظارت بصری بر فعالیت کودکان و ایجاد امنیت در محیط عمومی را داشته باشند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.