مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مدیریت شهری | سال:1391 | دوره:10 | شماره:30 | صفحه شروع:285 | صفحه پایان:296

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

491

دانلود:

194

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی و سنجش شاخص های ذهنی کیفیت زندگی شهری؛ مطالعه موردی: شهر کاشان

صفحات

 صفحه شروع 285 | صفحه پایان 296

چکیده

 کیفیت زندگی از جمله مسائل مهمی است که ابتدا با گسترش همه جانبه فناوری و فرایند صنعتی شدن در کشورهای غربی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفت و روز به روز بر مطالعات در این زمینه افزوده شده و این مهم به دلیل اهمیت روزافزون مطالعات کیفیت زندگی در پایش سیاست های عمومی و نقش آن به عنوان ابزاری کارآمد در مدیریت و برنامه ریزی شهری است. یکی از ابعاد مطالعات کیفیت زندگی مربوط به شاخص های ذهنی آن می باشد که در این بعد از مطالعات کیفیت زندگی می تواند میزان تجمعی از سطح رضایت در قلمروهای مختلف زندگی باشد. هدف مطالعه حاضر سنجش کیفیت زندگی در شهر کاشان با استفاده از شاخص های ذهنی می باشد که این شاخص ها در قالب سه قلمرو اقتصادی, کالبدی- زیست محیطی و فرهنگی- اجتماعی تدوین و مورد ارزیابی قرار می گیرند. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی و پیمایشی می باشد. همچنین جامعه آماری در این پژوهش ساکنان شهر کاشان می باشند که به صورت تصادفی و با استفاده از جدول کرجی و مورگان 300 نمونه انتخاب و پرسش نامه بین آنها توزیع شده است. به همین جهت در این پژوهش جهت دستیابی به قضاوتی صحیح, از 19 شاخص در سه قلمرو اقتصاد, کالبدی- زیست محیطی و فرهنگی- اجتماعی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آنست که اکثر مولفه های ذهنی تا سطح %99 رابطه معناداری را نشان می دهد در واقع بیشتر ساکنان شهر کاشان تا حد نسبتا زیادی از کیفیت زندگی خود رضایت دارند. برای بررسی رابطه بین وضعیت اجتماعی- اقتصادی شهروندان و میزان رضایتمندی از مولفه های ذهنی کیفیت زندگی, از آزمون رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است که نتایج بدست آمده نشان دهنده رابطه معنادار بین وضعیت اقتصادی- اجتماعی شهروندان (به عنوان متغیر مستقل) و میزان رضایتمندی آنها از مولفه های ذهنی زندگی (به عنوان متغیر وابسته) می باشد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID