مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مدیریت شهری
سال:1391 | دوره:10 | شماره:30
صفحه شروع:297 | صفحه پایان:306

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

236

دانلود:

135

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیشنهاداتی در خصوص نحوه قیمت گذاری خدمات مراکز معاینه فنی خودرو

صفحات

 صفحه شروع 297 | صفحه پایان 306

چکیده

 به منظور قیمت گذاری هر خدماتی ابتدا لازم است منافع و هزینه هایی که آن خدمات برای جامعه و گردانندگان آن دارد, مورد بررسی قرار گیرد و سپس قیمت آن خدمات مشخص گردد. در راستای بهبود خدمات حمل و نقل در هر کشور, احداث مراکز معاینه فنی خودرو دارای فوایدی همچون افزایش ایمنی خودروها, صرفه جویی در مصرف انرژی و بهبود شرایط زیست محیطی را به دنبال داشته و به نوبه خود باعث ارتقای سطح رضایتمندی عمومی می گردد. در این راستا لازم است این منافع در تقابل با هزینه ها مورد بررسی قرار گیرند. با توجه به نامناسب بودن نرخ این خدمات در کشور و عدم بهره وری مناسب خدمات معاینه فنی در جامعه, در این مقاله ابتدا شاخص های موثر در قیمت گذاری مراکز معاینه فنی در دو بخش منافع و هزینه های ناشی از احداث مراکز معاینه فنی خودرو معرفی شده و در ادامه هر یک از شاخص های منافع و هزینه ها برای سال پایه و افق طرح محاسبه می شود و مدلی دینامیکی بر اساس میزان تمایل به پرداخت دارندگان خودرو و قیمت تعادلی خدمات معاینه فنی برای سالهای 1388 تا سال 1398 پیشنهاد می گردد. در این روش برای برآورد میزان قیمت تعادلی خدمات معاینه فنی خودرو از منحنی تقاضای دارندگان خودرو استفاده می شود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.