مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,759

دانلود:

654

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدیریت یکپارچه شهری در ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی شهرهای میانی ایران؛ مورد پژوهی: زنجان و همدان

صفحات

 صفحه شروع 53 | صفحه پایان 68

چکیده

 مدیریت یکپارچه شهری مدیریتی است هم افزا, با حضور تمامی ذی نفعان و ذی نفوذان شهری در چارچوب نهادی, سازمانی و قانونی مشخص به منظور ارتقای سطح مدیریت شهری و پایدار نمودن زیست پذیری شهر. این مقاله سعی بر آن داشته است با بررسی ساختار مدیریت شهری شهرهای میانی ایران (زنجان و همدان) در ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی با نگرش مدیریت یکپارچه بپردازد. روش تحقیق پژوهش از نوع پیمایشی- کمی بوده که با استفاده از روش اسنادی و میدانی گردآوری داده ها صورت پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای ستاد توانمندسازی اسکان غیررسمی, (بخش دولتی و عمومی) نهادهای مردمی و مردم ساکن در بافتهای اسکان غیررسمی و فعالان اقتصادی (بخش خصوصی) مستقر در این بافتها می باشد. حجم نمونه برآورد شده برای بخش دولتی و عمومی 18 سازمان, برای بخش مردمی 620 نمونه و برای بخش خصوصی 510 نمونه بوده است که با استفاده از روش آزمون میانگین و مدل تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل داده ها صورت پذیرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد در شهرهای میانی ایران مدیریت یکپارچه شهری عملکرد نیافته و مدیریت شهری دارای نگرش و کارکرد سنتی است و نتیجه این نوع نگرش ناکارمدی طرح های ساماندهی و گسترش مسائل شهری در بافتهای اسکان غیررسمی است. از طرف دیگر تشریک مساعی نهادی (هم افزایی نهادی) بعنوان پیش شرط پیاده سازی مدیریت یکپارچه در حال حاضر در این شهرها نامناسب و در پایه چرخه حیات مدیریت یکپارچه شهری واقع شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  دویران، اسماعیل، کاظمیان، غلامرضا، مشکینی، ابوالفضل، رکن الدین افتخاری، عبدالرضا، و کلهرنیا، بیژن. (1391). مدیریت یکپارچه شهری در ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی شهرهای میانی ایران؛ مورد پژوهی: زنجان و همدان. مدیریت شهری، 10(30)، 53-68. SID. https://sid.ir/paper/91938/fa

  Vancouver: کپی

  دویران اسماعیل، کاظمیان غلامرضا، مشکینی ابوالفضل، رکن الدین افتخاری عبدالرضا، کلهرنیا بیژن. مدیریت یکپارچه شهری در ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی شهرهای میانی ایران؛ مورد پژوهی: زنجان و همدان. مدیریت شهری[Internet]. 1391؛10(30):53-68. Available from: https://sid.ir/paper/91938/fa

  IEEE: کپی

  اسماعیل دویران، غلامرضا کاظمیان، ابوالفضل مشکینی، عبدالرضا رکن الدین افتخاری، و بیژن کلهرنیا، “مدیریت یکپارچه شهری در ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی شهرهای میانی ایران؛ مورد پژوهی: زنجان و همدان،” مدیریت شهری، vol. 10، no. 30، pp. 53–68، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/91938/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.