مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مدیریت شهری
سال:1397 | دوره:17 | شماره:50
صفحه شروع:283 | صفحه پایان:303

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

352

دانلود:

364

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بازخوانی معیارهای فرهنگی و اجتماعی در مسکن با تاکید بر اندیشه اسلامی

صفحات

 صفحه شروع 283 | صفحه پایان 303

چکیده

 برای بررسی و اظهار نظر در مورد ویژگی های هر پدیده ای در جهان, روش های گوناگونی مطرح است که عمدتاً از اصول حاکم بر جهان بینی و باورهای جامعه نشات می گیرند. با اندکی تسامح می توان روش ها را در دو گروه عمده طبقه بندی کرد: گروهی که هر پدیده, مفهوم و عنصری را در جهان به صورت انتزاعی و منفک از دیگران و تنها با توجه به کارکرد, ارزش ها و هویتی که بر آن مرتبط است مورد بررسی قرار می دهند, و گروهی که آن ها را در ارتباط با سایر پدیده ها, اجزاء عناصر, مفاهیم و با کل های موجود در جهان و نهایتاً با توجه به هدف غایی عالم هستی مورد توجه قرار می دهند. در این مقاله مفهوم مسکن مطلوب بر اساس آموزه های دینی اسلام مورد توجه بوده است. روش تحقیق مقاله «توصیفی-تحلیلی» و «استدلال منطقی» است که با رجوع به آیات و روایات به بررسی مفهوم فوق الذکر پرداخته است. در این راستا با پرداختن به چهار حوزه مسکن, بازسازی و نگره های اسلامی مسکن و ارزش های معماری ایران, شاخص های مورد نیاز این پژوهش شناسایی گردید. شاخص ها به گونه ای انتخاب شده اند که فصل مشترک حوزه های چهارگانه مطرح شده باشند. گزاره های که با اصول و ارزش های معماری ایران مشترک بوده و در معماری منطقه قابلیت کالبدی شدن را داشته باشند. از اینرو مفاهیمی از قبیل مرکزیت, تناسب, تناسب زیبایی, به هم پیوستگی, تعادل, فضای پروخالی, نظم, نظم بصری, مؤلفه روانی, هندسه, رعایت جهت گیری (قبله) و بهداشت مورد توجه قرار گرفته اند. در پایان نیز به اجمال مفاهیم یافته شده از آیات و روایات درباره مسکن مطلوب از دیدگاه اسلام مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.