مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

352

دانلود:

227

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تطبیقی شاخص های توسعه پیاده روی در شهر تهران (نمونه موردی: محلات امیرآباد و دانشگاه تهران)

صفحات

 صفحه شروع 211 | صفحه پایان 235

چکیده

 پیاده روی قدیمی ترین و طبیعی ترین شکل حرکت در شهر است. انسان می تواند از این طریق با محیط اطراف خود ارتباط برقرار کند و تعاملات اجتماعی را شکل دهد و نتیجه آن سرزندگی اجتماعی در شهرها باشد. از این رو توجه به شاخص-های توسعه پیاده روی در سطح محلات شهری الزامی به نظر می رسد. این پژوهش قصد دارد به بررسی تطبیقی شاخص های توسعه پیاده روی در شهر تهران بپردازد. خرد بودن سطح موضوع مورد بررسی و کلان بودن سطح موضع, نگارندگان را بر آن داشت تا محله امیرآباد و دانشگاه تهران را به عنوان محدوده مورد مطالعه انتخاب کنند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی است و از ابزار پرسشنامه محقق ساخته برای کسب نظر شهروندان استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق را, کلیه ساکنان محلات امیرآباد و دانشگاه تهران تشکیل می دهند, که به صورت تصادفی با استفاده از فرمول کوکران 380 نمونه انتخاب شده است. نگارندگان برای دقیق تر شدن نتایج تحقیق, حجم نمونه را به 400 نفر افزایش داده اند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری M initab16 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از بین مولفه-های موثر برای توسعه پیاده روی, شاخص دسترسی, پیوستگی مسیر, تنوع کاربری ها, تعاملات اجتماعی, امنیت, محیط اطراف محله, پویایی و جذابیت و راحتی در محله دانشگاه تهران و شاخص ایمنی در محله امیرآباد مناسب می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مرادپور، نبی، پوراحمد، احمد، و حاتمی نژاد، حسین. (1397). بررسی تطبیقی شاخص های توسعه پیاده روی در شهر تهران (نمونه موردی: محلات امیرآباد و دانشگاه تهران). فضای جغرافیایی، 18(62 )، 211-235. SID. https://sid.ir/paper/91717/fa

  Vancouver: کپی

  مرادپور نبی، پوراحمد احمد، حاتمی نژاد حسین. بررسی تطبیقی شاخص های توسعه پیاده روی در شهر تهران (نمونه موردی: محلات امیرآباد و دانشگاه تهران). فضای جغرافیایی[Internet]. 1397؛18(62 ):211-235. Available from: https://sid.ir/paper/91717/fa

  IEEE: کپی

  نبی مرادپور، احمد پوراحمد، و حسین حاتمی نژاد، “بررسی تطبیقی شاخص های توسعه پیاده روی در شهر تهران (نمونه موردی: محلات امیرآباد و دانشگاه تهران)،” فضای جغرافیایی، vol. 18، no. 62 ، pp. 211–235، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/91717/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی