مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: فضای جغرافیایی | سال:1392 | دوره:13 | شماره:41 | صفحه شروع:57 | صفحه پایان:75

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

234

دانلود:

111

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل فضایی شاخص های توسعه و وضعیت سنجی نماگرهای آن در استان خوزستان

صفحات

 صفحه شروع 57 | صفحه پایان 75

چکیده

 پژوهش حاضر وضعیت سنجی و تحلیل فضایی تعدادی از نماگرهای توسعه شهرستان های استان خوزستان را مورد توجه قرار داده است. هدف پژوهش بررسی میزان برخورداری شهرستان های استان نسبت به همدیگر, از طریق شاخص های انجام برنامه ریزی های یکپارچه بوده است. تحقیق از نوع کاربردی - کمی است و به روش تحلیلی - توصیفی با استفاده از 45 شاخص و در چارچوب روش های شاخص بندی و روش اصلاح شده تحلیل مولفه های اصلی است که سعی شده به تحلیل سطوح برخورداری شهرستان های استان خوزستان پرداخته شود. نتایج روش شاخص بندی نشان می دهد که 65 درصد شهرستان های استان در سطوح محروم و بسیار محروم قرار دارند و این شهرستانها 38.57 درصد از مجموع شاخص ترکیبی را به خود اختصاص داده اند. روش اصلاح شده تحلیل مولفه های اصلی نشان می دهد که 5 درصد شهرستان ها در سطح بسیار برخوردار, 5 درصد در سطح برخوردار, 20 درصد در سطح تا حدودی برخوردار, 50 درصد در سطح محروم و 20 درصد در سطح بسیار محروم قرار دارند. نتایج روش اصلاح شده تحلیل مولفه های اصلی نشان می دهد که هر چند 70 درصد شهرستان های استان در سطوح محروم و بسیار محروم قرار دارند, سهم شهرستان های مذکور از مجموع شاخص ترکیبی 39.04 درصد است. در مجموع یافته های پژوهش با بهره گیری از تکنیک شاخص بندی و روش اصلاح شده تحلیل مولفه های اصلی با تایید یافته های یکدیگر, نشان می دهد که شهرستان اهواز در مطلوب ترین و شهرستان لالی در نامطلوب ترین حالت از نظر برخورداری از نماگرهای مورد نظر قرار دارند, این مهم جهت برنامه ریزی های توسعه آتی در منطقه را تبیین می نماید.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID