مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: فضای جغرافیایی
سال:1391 | دوره:12 | شماره:40
صفحه شروع:190 | صفحه پایان:211

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

597

دانلود:

192

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی و تحلیل نقش کارکردهای اجتماعی پارک های شهری بر اساس موقعیت مکانی و شرایط کلی منطقه؛ نمونه مطالعاتی مناطق یک و شش شهرداری مشهد

صفحات

 صفحه شروع 190 | صفحه پایان 211

چکیده

 امروزه در ادبیات علمی برنامه ریزی شهری, پارک های شهری دارای کارکردهای گوناگون اجتماعی, اقتصادی و اکولوژیکی می باشند. از این بین, کارکردهای اجتماعی به دلیل ارتباط مستقیم آن با شهروندان اهمیت ویژه ای دارد. در یک طبقه بندی, کارکردهای اجتماعی پارک های شهری به دو دسته کارکردهای مطلوب نظیر (نقش پارک در گذران اوقات فراغت, افزایش شکل گیری نهادهای مشارکتی, تعامل و همکاری, ارتقای بهداشت روانی و جسمی و...) و کارکردهای نامطلوب نظیر (نقش پارک در افزایش بزهکاران, توزیع مواد مخدر و افزایش تعداد معتادان, روابط نامناسب و...) قابل تقسیم است. در این میان موقعیت مکانی, شرایط پارک و جمعیت استفاده کننده از آن تاثیر مهمی در نوع کارکرد اجتماعی پارک های شهری خواهد داشت. این مطالعه به شکل علمی به بررسی این موضوع در شهر مشهد می پردازد. برای این منظور از بین مناطق 12 گانه شهر, منطقه 1 (به عنوان توسعه یافته ترین منطقه) و منطقه 6 (به عنوان یکی از توسعه نیافته ترین مناطق) انتخاب و ضمن تکمیل 360 پرسشنامه از ساکنین مجاور پارک ها, وضعیت کارکردهای اجتماعی با استفاده از 9 شاخص, جمع آوری و در ادامه با بهره گیری از مدل تحلیل عاملی اقدام به ترکیب متغیرها و سهم هر یک در تبیین کارکردهای اجتماعی پارک های شهری به تفکیک منطقه شد. نتایج این تحلیل نشان داد که 9 شاخص مورد بررسی, قابل تقلیل به سه عامل با مقادیر ویژه بالاتر از 1 می باشد که در مناطق 1 و 6 به ترتیب 599.64 و 966.62 درصد از کارکردهای اجتماعی پارک های شهری را تبیین می کند. نتیجه تکمیلی این مطالعه نشان داد که در منطقه 1 کارکردهای اجتماعی مطلوب و در منطقه 6 کارکردهای اجتماعی نامطلوب مهم ترین نقش را در تبیین کارکردهای اجتماعی پارک های شهری ایفا می کند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی