مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

469

دانلود:

302

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه کانی شناسی و حساسیت منابع تولید ریزگرد به پوشش سنگریزه ای در سطح خاک، مطالعه موردی اراضی غربی استان خوزستان

صفحات

 صفحه شروع 61 | صفحه پایان 74

چکیده

 پتانسیل خاک ها برای فرسایش بادی به عوامل مختلفی مثل توزیع اندازه ذرات بافت سطحی, رطوبت سطحی و سرعت باد بستگی دارد. در این تحقیق دو هدف کلی پیگیری شده: 1) ارتباط غلظت ریزگرد با رطوبت سطحی و توزیع اندازه ذرات خاک سطحی با استفاده از شبیه ساز متحرک فرسایش بادی و 2)کانی شناسی منابع تولید ریزگرد و ریزگردهای ورودی به استان خوزستان. مطالعات صورت گرفته در 10 رطوبت و 11 منطقه مستعد فرسایش بادی انجام شد. نتایج مطالعات صحرایی نشان داد که با افزایش رطوبت در خاک سطحی (0-3 سانتی متر) از صفر تا 3حدود درصد, میزان سرعت آستانه افزایش و غلظت ریزگرد تولیدی کاهش می یابد. به طوری که در رطوبت 8/2 درصد, غلظت ریزگرد تقریبا به صفر می رسد. علاوه بر این در رطوبت های کم, خاک منطقه 6 کمترین افزایش سرعت آستانه و خاک منطقه 2 بیشترین افزایش سرعت آستانه را داشته است. همچنین خاک منطقه 3 در شرایط خشک بیشترین تولید ریزگرد را با غلظت 26/161 میلی گرم بر مترمکعب و خاک منطقه 2 در همین شرایط با تولید 23/101 میلی گرم بر مترمکعب ریزگرد, کمترین میزان غبار انتشار یافته را داشت. بنابراین تغییرات نرخ کاهش غلظت ریزگرد برای خاک مناطق مختلف, متفاوت بوده است ولی در همه مناطق در رطوبت 2/2 درصد به شدت کاهش یافته و به صفر نزدیک شده است. هر چه درصد ذرات کوچکتر از 100 میکرون در بافت سطحی خاک بیشتر باشد, باعث افزایش بیشتری در سرعت اصطکاکی آستانه ضمن افزایش رطوبت سطحی می-گردد. همچنین هر چه درصد ذرات کوچکتر از 75 میکرون در خاک سطحی بیشتر باشد پتاسیل خاک ها برای تولید ریزگرد در شرایط خشک بیشتر می شود. بررسی های کانی شناسی هم نشان داد که ترکیب کانی شناسی ریزگردها عمدتا شامل کلسیت و کوارتز می باشد و با توجه به ترکیب کانی-شناسی خاک سطحی اراضی مورد مطالعه می توان نتیجه گرفت که منبع تولید این ریزگردها می تواند منشا داخلی داشته باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نورزاده حداد، مهدی، و لندی، احمد. (1397). مطالعه کانی شناسی و حساسیت منابع تولید ریزگرد به پوشش سنگریزه ای در سطح خاک, مطالعه موردی اراضی غربی استان خوزستان. فضای جغرافیایی، 18(64 )، 61-74. SID. https://sid.ir/paper/91445/fa

  Vancouver: کپی

  نورزاده حداد مهدی، لندی احمد. مطالعه کانی شناسی و حساسیت منابع تولید ریزگرد به پوشش سنگریزه ای در سطح خاک, مطالعه موردی اراضی غربی استان خوزستان. فضای جغرافیایی[Internet]. 1397؛18(64 ):61-74. Available from: https://sid.ir/paper/91445/fa

  IEEE: کپی

  مهدی نورزاده حداد، و احمد لندی، “مطالعه کانی شناسی و حساسیت منابع تولید ریزگرد به پوشش سنگریزه ای در سطح خاک, مطالعه موردی اراضی غربی استان خوزستان،” فضای جغرافیایی، vol. 18، no. 64 ، pp. 61–74، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/91445/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی