Start: 2/7/2023 9:00:10 PMEnd: 2/7/2023 9:00:11 PM >> 645

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

157

دانلود:

48

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی مدل های مالی اوراق سفارش ساخت در بازار سرمایه ی ایران

صفحات

 صفحه شروع 633 | صفحه پایان 652

چکیده

 حمایت از بخش واقعی اقتصاد, از مهم ترین کارکردهای یک نظام مالی اسلامی کارآمد است. چنین نظامی باید صرفاً در راستای تقویت بخش واقعی اقتصاد عمل کند و پیوسته به دنبال پاسخگویی برای رفع نیازهای اساسی آن باشد. از جمله راه های دستیابی به این هدف طراحی و استفاده از ابزارهای مالی صحیح و کارآمد برای تأمین مالی شرکت ها و پروژه های مربوطه است. چنانچه در چنین شرایطی, ابزار مالی مبتنی بر عقد سفارش ساخت (استصناع) را طراحی شود, می توان پروژه های مهم کشور را در بخش خصوصی, عمومی و دولتی از نظر مالی تأمین کرد. این تحقیق به دنبال آن است تا با استفاده از تحلیل منطقی مبتنی بر قیاس, مدل های مالی اوراق سفارش ساخت (استصناع) را طراحی کرده و زمینه ی لازم برای عملیاتی کردن این ابزار در بازار مالی ایران را فراهم آورد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی