مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: متن پژوهی ادبی (زبان و ادب پارسی) | سال:1389 | دوره:14 | شماره:44 | صفحه شروع:9 | صفحه پایان:28

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

392

دانلود:

167

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جایگاه شرح تعرف در میان مآخذ تذکرة الاولیا

صفحات

 صفحه شروع 9 | صفحه پایان 28

چکیده

 محققان درباره ماخذ «تذکرة الاولیا» دیدگاه هایی متفاوت دارند. برخی معتقدند عطار بسیاری از مطالب را از «کشف المحجوب» هجویری نقل کرده است. عده ای ترجمه «رساله قشیریه» را ماخذ اصلی عطار معرفی کرده اند و برخی نیز برآن اند که ترجمه لفظ به لفظ «طبقات الصوفیه» سلمی در تذکرة الاولیا دیده می شود. اما نکته ای که تا کنون در این باب به طور جامع بدان پرداخته نشده, چگونگی استفاده عطار از «شرح تعرف» مستملی بخاری است که به عنوان نخستین اثر عرفانی شناخته شده به فارسی و با توجه به دربرداشتن مباحث مبسوط عرفانی نسبت به کشف المحجوب و رساله قشیریه از تقدم بیشتری برخوردار است. این مقاله در نظر دارد با مقایسه بخش هایی از تذکرة الاولیا و شرح تعرف جایگاه این اثر را در میان ماخذ عطار تبیین کند. بدین منظور نمونه هایی از تاثیرپذیری عطار از کشف المحجوب و ترجمه رساله قشیریه نیز ارایه شده است تا جایگاه شرح تعرف در کنار این دو اثر با وضوح بیشتری به تصویر کشیده شود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID