مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام | سال:1380 | دوره:9 | شماره:33-32 | صفحه شروع:37 | صفحه پایان:42

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

177

دانلود:

90

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر عملکرد سرپرستاران بر رضایتمندی پرسنل پرستاری بیمارستان های شهر ایلام

صفحات

 صفحه شروع 37 | صفحه پایان 42

چکیده

 این تحقیق بصورت توصیفی, مقطعی به منظور تعیین میزان رضایتمندی پرسنل پرستاری شاغل در بیمارستان های دولتی شهر ایلام از عملکرد سرپرستار بخش ها انجام گرفت. نمونه های مورد بررسی 118 نفر بودند که به صورت سرشماری از سه بیمارستان شهر ایلام در سال 80 انتخاب گردیدند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بیشترین درصد واحدهای مورد پژوهش (47.5%) از نحوه ی فراهم کردن امکانات و تجهیزات مورد نیاز بخش ها توسط سرپرستارها رضایت داشتند و کم ترین درصد از آن ها (12.7%) از نحوه ی رسیدگی به مشکلات اداری و مالی پرسنل توسط سرپرستار بخش ها راضی بودند. هم چنین 43.2% از پرسنل در رابطه با نحوه ی نظارت و سرپرستی سرپرستار بخش ها, 42.4% آن ها در رابطه با ایجاد محیط مناسب در بخش, و 22.9% آن ها نیز در زمینه ی فراهم کردن امکانات رفاهی برای پرسنل ابراز رضایت کردند. در مجموع نتایج پژوهش بیانگر آن بود که 32.2% از پرسنل پرستاری از عملکرد سرپرستار بخش ها رضایت داشته و 9.3% نیز ناراضی بودند, اما اکثریت پرسنل (58.5%) نسبت به عملکرد سرپرستار بخش ها ابراز نظر نکردند و می توان چنین استنباط کرد که یک جو بی تفاوتی در بین پرسنل حاکم است که نیاز به بررسی بیشتر در این زمینه دارد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID