مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

843

دانلود:

306

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

مقایسه شناخت اجتماعی بین والدین کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم و کودکان عادی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 افراد با اختلال طیف اتیسم در کارکردهای عالی شناختی دارای مشکلاتی هستند و با توجه به پیوستاری بودن اتیسم می توان انتظار داشت که این نقائص را در بستگان این افراد نیز مشاهده کرد. هدف از این مطالعه, بررسی تفاوت والدین کودکان با اختلال طیف اتیسم با والدین کودکان عادی در توانایی شناخت اجتماعی بود. در این مطالعه مقطعی مقایسه ای - 60 والد (30 والد کودک با اختلال طیف اتیسم و 30 والد کودک عادی) با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه توانایی های شناختی (نجاتی, 1392) مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی همچون میانگین و انحراف استاندارد و برای مقایسه دو گروه در متغیر مورد نظر از آزمون t مستقل با کمک نرم افزار 24 SPSS استفاده شد. نتایج آزمون آماری نشان داد که شناخت اجتماعی (P<0.001) والدین کودکان با اختلال طیف اتیسم نسبت به والدین کودکان عادی به طور معنی داری نقصان بیشتری دارد. نتایج این مطالعه از فرضیه های فنوتایپ گسترده اتیسم و پیوستاری بودن اختلال طیف اتیسم حمایت می کند. علاوه براین, از نتایج این مطالعه می توان نتیجه گرفت که برخی از والدین کودکان با ختلال طیف اتیسم ممکن است به مداخلات درمانی که برای ارتقاء و توانبخشی شناخت اجتماعی مفید هستند, نیازمند باشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  صادقی، سعید، شلانی، بیتا، و مومنی، خدامراد. (1396). مقایسه شناخت اجتماعی بین والدین کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم و کودکان عادی. کنگره انجمن روانشناسی ایران. SID. https://sid.ir/paper/896824/fa

  Vancouver: کپی

  صادقی سعید، شلانی بیتا، مومنی خدامراد. مقایسه شناخت اجتماعی بین والدین کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم و کودکان عادی. 1396. Available from: https://sid.ir/paper/896824/fa

  IEEE: کپی

  سعید صادقی، بیتا شلانی، و خدامراد مومنی، “مقایسه شناخت اجتماعی بین والدین کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم و کودکان عادی،” presented at the کنگره انجمن روانشناسی ایران. 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/896824/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی