مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,281

دانلود:

461

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

تاثیر روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر شدت افسردگی، اضطراب و استرس زنان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 استرس, اضطراب و افسردگی ازجمله مشکلات شایع در زنان و با پیامدهای مختلف اقتصادی, اجتماعی و روانشناختی هستند. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر روان درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی بر شدت افسردگی, اضطراب و استرس زنان مراجعه کننده به کلینیک منتخب شهر رشت انجام شد. در این مطالعه نیمه تجربی شرکت کنندگان تعداد 44 زن بودند که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات فردی و پرسشنامه افسردگی, اضطراب, استرس بودند. یافته های به دست آمده از آزمون های آماری کاهش معناداری در شدت افسردگی, اضطراب و افسردگی نشان دادند. این مطالعه نشانگر تاثیر مداخله آموزش کیفیت زندگی بر کاهش شدت افسردگی, اضطراب و استرس زنان موردمطالعه است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بقایی لاکه، مژده، بقایی لاکه، مریم، و کاظم نژادلیلی، احسان. (1396). تاثیر روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر شدت افسردگی, اضطراب و استرس زنان. کنگره انجمن روانشناسی ایران. SID. https://sid.ir/paper/896766/fa

  Vancouver: کپی

  بقایی لاکه مژده، بقایی لاکه مریم، کاظم نژادلیلی احسان. تاثیر روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر شدت افسردگی, اضطراب و استرس زنان. 1396. Available from: https://sid.ir/paper/896766/fa

  IEEE: کپی

  مژده بقایی لاکه، مریم بقایی لاکه، و احسان کاظم نژادلیلی، “تاثیر روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر شدت افسردگی, اضطراب و استرس زنان،” presented at the کنگره انجمن روانشناسی ایران. 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/896766/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی