مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

385

دانلود:

126

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان رضایت دانش آموزان مقطع متوسطه ناشنوا از خدمات کتابخانه های عمومی شهر اصفهان

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 54

چکیده

 مقاله حاضر, به بررسی میزان رضایت دانش آموزان مقطع متوسطه ناشنوا از کتابخانه های عمومی شهر اصفهان با توجه به امکانات, منابع اطلاعاتی موجود, شیوه های ارایه خدمات و رفتار کارکنان می پردازد. روش پژوهش, توصیفی و از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است که به منظور سنجش روایی از روش روایی صوری استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب پایایی آلفبای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آلفا برابر 89 درصد بدست آمد. جامعه آماری دانش آموزان مقطع متوسطه ناشنوای شهر اصفهان 156 نفر بود که تعداد 53 دانش آموز معادل 34 درصد دانش آموزان مقطع متوسطه ناشنوا از خدمات کتابخانه های عمومی شهراصفهان استفاده می کردند. داده ها در سطح آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد و از فراوانی, درصد, میانگین, جدول, نمودار, و آزمون های t و f استفاده گردید. بر اساس یافته ها, 5.92 درصد دانش آموزان کمتر از 2 سال عضو کتابخانه عمومی هستند, دفعات مراجعه 4.77 درصد دانش آموزان به کتابخانه عمومی در طول هفته به میزان یک بار بوده است. میزان رضایت 3.77 درصد دانش آموزان از راهنمای استفاده از خدمات کم بوده است. 5.41 درصد از پاسخگویان از «رفتار کتابدار» و 2.47 درصد آنها از «زمان صرف شده توسط کتابدار» و «کمک کتابدار در یافتن منابع مورد نیاز» رضایت دارند. همچنین بین میزان رضایت دانش آموزان دختر و پسر متوسطه ناشنوا از کتابدار و کمیت و کیفیت امکانات فیزیکی و رفاهی کتابخانه تفاوت معناداری وجود ندارد. بر اساس یافته ها, بررسی نارضایتی دانش آموزان مقطع متوسطه ناشنوا, ضروری است که حمایت مسوولان بخش های فرهنگی شهرداری و اداره کل آموزش و پرورش و مدیران نسبت به اهمیت کتابخانه های عمومی جلب شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی