مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

70

دانلود:

10

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

تنوع زیستی زادآوری گونه های درختی مهم صنعتی در ارتباط با عوامل فیزیوگرافی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 بحث تنوع زیستی از موضوعات بسیار مهم فعلی دنیا است. تنوع زیستی یا گوناگونی زیست شناختی ترکیبی از اشکال مختلف و متنوع جوامع گیاهی و جانوری در کره زمین را شامل میشود. تنوع زیستی به مطالعه گوناگونی ساختار جمعیتی و الگوهای فراوانی و پراکنش گیاهان که مفهوم آن با آمیختگی و ترکیب گونه ها قرین است ...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی