video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,645

دانلود:

605

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اعتبارسنجی پرسشنامه شخصیت خود شیفته (NPI-16) در جامعه ایرانی

نویسندگان

محمدزاده علی

صفحات

 صفحه شروع 274 | صفحه پایان 281

چکیده

 مقدمه: از آنجا که خود شیفتگی رویکردی تک بعدی دارد و استفاده از پرسش نامه های طولانی کاربرد بالینی و پژوهش های مناسبی ندارند, لذا معرفی پرسش نامه شخصیت خود شیفته (NPI-16) ابزار خود سنجی کوتاهی برای سنجش ویژگی های خود شیفتگی در گروه های غیر بالینی می باشد. این پژوهش به منظور اعتبار سنجی این پرسش نامه در جمعیت ایرانی انجام شد.روش کار: در این مطالعه زمینه یابی مقطعی, 342 دانشجو در سال 1387 به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و با پرسش نامه شخصیت خود شیفته(NPI-16) , مقیاس شخصیت (NEO) و مقیاس بالینی چند محوری شخصیت شخصیت خود شیفته میلون -2 (MCMI-II) مورد آزمون قرار گرفتند. روایی هم زمان با اجرای هم زمان مقیاس خود شیفتگی MCMI-II و روایی افتراقی از طریق توان تمایزگزاری پرسش نامه بین افراد با صفت برون گرایی بالا و توافق جویی پایین سنجیده شد. ضرایب پایایی از نوع بازآزمایی, تنصیفی و همسانی درونی گزارش شد.یافته ها:ضریب همبستگی بین نمرات NPI-16 و MCMI-II برابر 0.77 و معنی دار بود(P=0.001) . روایی افتراقی پرسش نامه اثبات شد(P=0.001) . ضریب پایایی بازآزمایی, ضریب همبستگی در تعیین پایایی تنصیفی و ضریب آلفای گرونباخ در سنجش همسانی درونی به ترتیب(P=0.001) 0.84 ,0.74   (P<0.001)و0.79  (P<0.001) محاسبه شد.نتیجه گیری:در جمعیت ایرانی NPI-16 ابزار مناسب و کوتاهی برای غربالگری در پژوهش های مرتبط با خود شیفتگی می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  محمدزاده، علی. (1388). اعتبارسنجی پرسشنامه شخصیت خود شیفته (NPI-16) در جامعه ایرانی. اصول بهداشت روانی، 11(4 (پیاپی 44))، 274-281. SID. https://sid.ir/paper/88447/fa

  Vancouver: کپی

  محمدزاده علی. اعتبارسنجی پرسشنامه شخصیت خود شیفته (NPI-16) در جامعه ایرانی. اصول بهداشت روانی[Internet]. 1388؛11(4 (پیاپی 44)):274-281. Available from: https://sid.ir/paper/88447/fa

  IEEE: کپی

  علی محمدزاده، “اعتبارسنجی پرسشنامه شخصیت خود شیفته (NPI-16) در جامعه ایرانی،” اصول بهداشت روانی، vol. 11، no. 4 (پیاپی 44)، pp. 274–281، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/88447/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی