مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: اصول بهداشت روانی | سال:1388 | دوره:11 | شماره:4 (پیاپی 44) | صفحه شروع:266 | صفحه پایان:273

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,180

دانلود:

148

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر روزه داری در ماه رمضان بر عزت نفس و سلامت روانی دانشجویان

صفحات

 صفحه شروع 266 | صفحه پایان 273

چکیده

 مقدمه: برخی مطالعات تاثیرات مثبت روزه داری را در بهبود وضعیت روانی افراد مطرح کرده اند. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی تاثیر روزه بر عزت نفس و سلامت روانی دانشجویان است.روش کار: این مطالعه توصیفی مقایسه ای بر روی 60 دانشجوی پزشکی به ظاهر سالم از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد (38 زن و 22 مرد) که تصمیم به روزه داری در ماه رمضان 1386 را داشتند, انجام شد. آزمودنی ها در آغاز ماه رمضان توسط پرسش نامه مشخصات فردی, پرسش نامه عزت نفس کوپراسمیت و فهرست علامتی 90 گزینه ای بازبینی شده (SCL-90-R) مورد ارزیابی قرار گرفتند. این افراد حداقل 21 روز در این ماه روزه گرفته و مجددا در پایان ماه رمضان با دو پرسش نامه کوپراسمیت و SCL-90-R بررسی شدند. داده های پژوهش به کمک آزمون های آماری تی زوجی و ویلکاکسون در نسخه 17 نرم افزار SPSS مورد تحلیل آماری قرار گرفتند.یافته ها: پس از ماه رمضان عزت نفس آزمودنی ها نسبت به آغاز ماه افزایش مهنی داری یافت(P<0.001) . بر اساس نتایج آزمون SCL-90-R آزمودنی ها در ابعاد افسردگی (P<0.001), روان پریشی(P<0.007) , اضطراب (P<0.001), وسواس (P<0.001), حساسیت بین فردی (P<0.001), فوبی (P<0.022), خصومت(P<0.001)  افکار پارانوئیدی (P<0.001) و مقیاس کلی علایم مرضی (P<0.001), کاهش معنی داری نشان داد.نتیجه گیری: روزه داری در ماه مبارک رمضان تاثیر قابل ملاحظه ای در ارتقای عزت نفس و بهبود وضعیت سلامت روانی دانشجویان دارد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID